O

 • Oakum (= ίνα σχοινιού, στουπί),
  της ρίζας gembh- (= δόντι, καρφί), ↔ γόμφος, comb, gem.
 • oat (= βρώμη),
  από το λατινικό aemidus (= πρησμένος), ↔ οίδος / οίδημα.
 • oath (= όρκος),
  από το γερμανικό Eid, πιθανώς συγγενές των αίνος, έπαινος.
 • obdurate (= άκαμπτος, σκληρόκαρδος),
  από ob (= προς, εναντίον) + dour.
 • obedient (= ευπειθής),
  από ob (= εις) + audio (= ακούω), ↔ αΐω (ακούω), audition, aesthetic, της ρίζας au- (= αντιλαμβάνομαι).
 • obiter (= παρεμπιπτόντως),
  από τα λατινικά obitus (= αναχώρηση), από ob + iter (= ταξίδι), από ρηματικό τύπο του eo (= πηγαίνω). Η έκφραση obiter dictum (= τυχαία παρατήρηση) αποτελεί νομικό όρο.
 • obituary (= νεκρολογία),
  ευφημισμός για τους “αναχωρούντες”, όπως το obiter.
 • object (= αντικείμενο, ενίσταμαι),
  από το λατινικό iaceo (= ρίχνω), ↔ ίημι, της ρίζας ye-.
 • oblate (= πεπλατυσμένος),
  από ob + latus (= μετοχή του fero), πιθανώς ↔το τλατός (υποφερτός) του τλάω (υπομένω).
 • obligate (= συνδέω),
  από ob + ligo (= δένω), ↔ λύγος (λυγαριά), βλ. liaison.
 • oblige (= υποχρεώνω),
  όπως το obligate.
 • oblique (= πλάγιος, λοξός),
  από το λατινικό licinus, της ρίζας lei- (= λυγίζω), ↔ λέχρις, λικριφίς (πλαγίως).
 • obliterate (= εξαλείφω),
  από lit(t)era (= letter), από τη διφθέρα, της ρίζας deph- (= σταμπάρω).
 • oblivion (= αμνησία, λήθη),
  από το λατινικό ρήμα oblivisci (= ξεχνώ, πρώτη σημασία εξομαλύνω), από ob + ρίζα (s)lei- του levis (= λείος, ελαφρός), ↔ λίμνη, ολισθαίνω.
 • oblong (= επιμήκης),
  από longus (= μακρύς), από λαγγάζω / λογγάζω (ενδίδω), ↔ δολιχός (μακρύς).
 • obloquy (= δυσφήμηση),
  από loquor (= ομιλώ), ↔ λάσκω (φωνάζω, κροτώ), λόγος, της ρίζας tolkw- (= ομιλώ).
 • obscene (= άσεμνος),
  caenum / coenum (= βρωμιά), από το κοινόω (= μολύνω).
 • obscure (= σκοτεινός),
  από το λατινικό obscurus, από ob + scurus (= καλυμμένος), της ρίζας (s)keu- ή (s)kew- (= καλύπτω), με παράγωγο το σκούρο, όχι όμως τη σκουριά.
 • observatory (= αστεροσκοπείο),
  από observe (= παρατηρώ), serve (= υπηρετώ), της ρίζας ser-1 (= προστατεύω), ↔ ήρωας, hero.
 • obsess (= έχω εμμονή),
  sedeo (= κάθομαι), ↔ έζομαι.
 • obsolete (= απαρχαιωμένος),
  από το λατινικό soleo (= συνηθίζω), το οποίο αποτελείται από δύο, ρίζες: η πρώτη ↔ αντωνυμία εός (ίδιος), ενώ η δεύτερη σχετίζεται με παράγωγα του τίθημι (θετός, θήκη). ίσως και από το έθω (συνηθίζω).
 • obstacle (= εμπόδιο),
  ob + sto (= ίστημι).
 • obstinate (= επίμονος),
  ob + sto (= ίστημι).
 • obstruct (= εμποδίζω),
  της ρίζας stere-, βλ. destroy.
 • obtain (= αποκτώ),
  από ob + tendο, όπως το attempt.
 • obtest (= διαμαρτύρομαι),
  από το λατινικό testis (= μάρτυρας), βλ. testament.
 • obtrude (= επιβάλλομαι),
  από το λατινικό trudo (= ωθώ), ↔ τρύω.
 • obtuse (= αμβλύς, βραδύνους),
  από το λατινικό tundo (= τύπτω), της ρίζας tud / (s)tew-, βλ. pierce.
 • obviate (= καθιστώ περιττό),
  από via (= οδός), όπως το convey.
 • obvious (= φανερός),
  όπως το obviate.
 • occlude (= φράζω),
  από ob + claudo (= κλείνω), ↔ κλείνω, όπως το close.
 • occult (= απόκρυφος),
  από τα λατινικά ob + celo (= κρύβω), ↔ κέλυφος, της ρίζας kel-2 (= καλύπτω).
 • occupy (= απασχολώ, καταλαμβάνω),
  από ob + capio / κάπτω, της ρίζας kap-.
 • ocean (= ωκεανός),
  από ωκύς = ταχύς + νάω = ρέω (νάμα είναι η πηγή). Eναλλακτικά από το κείμαι.
 • odious (= μισητός),
  από το λατινικό και αγγλικό odium (= μίσος), από odi (= μισώ, ωθώ), ↔ οσμή / οδμή, όζω / όσδω, οδύσσομαι (μισώ) , της ρίζας h3ed- (= μισώ, μυρίζω).
 • odor ή odour (= οσμή),
  από την αρχαία οδμή, της ρίζας h3ed- (= μισώ, μυρίζω).
 • offer (= προσφέρω),
  από τα λατινικά ob + fero, της ρίζας bher- (= φέρω).
 • offspring (= απόγονος, παιδί),
  από spring (= πηγή, άνοιξη, ελατήριο, προέρχομαι), ↔ sprinkle (= ραντίζω), σπέρχω (ορμώ), της ρίζας spergh- (= ορμώ).
 • old (= παλιός),
  της ρίζας al-3 (= αυξάνω, τρέφω).
 • olfactory (= οσφρητικός),
  από τα λατινικά oleo (= αυξάνω, μυρίζω), της ρίζας hed- (= μυρίζω, διαφορετική του ηδύς), ↔ αλδαίνω (αυξάνω, τρέφω), αλθαίνω (= θεραπεύω), λέτσος + facio. Σημειώνεται ότι στο oleo έχουν επέλθει τρεις αλλαγές συμφώνου, από «σ» σε «δ» και σε «l» (οσμή, οδμή, ol-).
 • ombudsman (= διαμεσολαβητής),
  νορβηγικής προέλευσης, από ombud + man, το πρώτο συστατικό ↔ αμφί.
 • omerta (= σιωπή),
  από παραφθορά της ιταλικής λέξης umilta, από τη λατινική humilitas (= ταπεινότης), της ρίζας dhghem- για τη γη, ↔ χθων, χθόνιος, human.
 • omniscient (= παντογνώστης),
  και άλλες λέξεις με πρώτο συνθετικό τo omni-, από to λατινικό omnis (= όλος), ↔ opus, όμπνη (τροφή) + scio (= γνωρίζω), βλ. conscience.
 • oncology (= ογκολογία). Παρά τη φανερή της προέλευση, αναφέρεται διότι ο όγκος ανήκει στις ετυμολογικώς ενδιαφέρουσες λέξεις. Καταρχάς σχετίζεται με το οίδημα, της ρίζας eng-
  (= φουσκώνω), με παράγωγο τον αδένα. Εναλλακτικά, είναι της ρίζας nek-2 (= επιτυγχάνω), ↔ διηνεκής. Άλλες εκδοχές αναφέρονται από το ογκόω (διαστέλλω), από άγαν (πολύ) + κύω (εγκυμονώ) ή από το ήνεγκα, αόριστος του φέρω, με τη σημασία του παράγω, προξενώ. Υπάρχει και άλλος όγκος (αγκίστρι, αιχμή βέλους, καμπή), στα λατινικά uncus, ↔ unguent.
 • onerous (= επαχθής),
  από το λατινικό onus (= βάρος), από το όνομαι (ψέγω, διαπληκτίζομαι), ↔ όνειδος, βλ. exonerate.
 • onus (= βάρος),
  όπως το onerous, της ρίζας h3enh2-.
 • opal (= οπάλιος),
  της ρίζας upo- (= υπό).
 • opaque (= αδιαφανής),
  από το λατινικό opacus, πιθανώς ↔ παχύς.
 • open (= ανοικτός),
  της ρίζας upo- (= υπό) δια της γερμανικής οδού.
 • opinion (= γνώμη),
  από opinor (= υποθέτω), ↔ opto (= επιθυμώ, διαλέγω), της ρίζας op- (= διαλέγω), βλ. adopt.
 • opponent (= αντίπαλος),
  από ob + pono (= θέτω).
 • opportune (= κατάλληλος),
  από ob (= προς, από το επί) + portus (= λιμάνι), ↔ πόρος, πείρω (διασχίζω).
 • opportunity (= ευκαιρία),
  όπως το opportune.
 • opprobrium (= καταδίκη),
  από το λατινικό opprobro (= αποδοκιμάζω), από ob + probrum (= κατηγορία, αποδοκιμασία), από pro + τη ρίζα bher- (= φέρω).
 • oppugn (= αμφισβητώ),
  από pugnus / πυγμή, ↔ pink, point, πυξ.
 • optimism (= οπτιμισμός),
  από το υπερθετικό του bonus (= καλός), optimus (= άριστος, ο πλουσιότερος), της ρίζας op- για την πλούσια παραγωγή.
 • opulent (= πλούσιος),
  από οpus, operis (= έργο), από ops, opis (= δύναμη, υπηρεσία) και Ops (= ρωμαϊκή θεά της αφθονίας), ↔ όμπνη (σιτηρά, τροφή). Παραμένοντας στα λατινικά, τα ops / opus προέρχονται από το όπα, ρηματικό τύπο του έπω που σήμαινε «εργάζομαι» και επιβιώνει στο διέπω, της ρίζας op- (= παράγω σε αφθονία).
 • oral (= στοματικός, προφορικός),
  από os, oris (= στόμα), ↔ αρά (ευχή, κατάρα).
 • orange (= πορτοκάλι),
  λέξη γαλλική, συγγενής με το νεράντζι, από τα ιταλικά narancia, arancia, αραβικής προέλευσης.
 • oratory (= ρητορική, εννοείται τέχνη),
  της ρίζας or- (= εκφορά τελετουργικού λόγου), ↔ αρά. εναλλακτικά από το oro (= ομιλώ), από os, oris (= στόμα). Τελικά οι δύο εκδοχές φαίνεται να συγκλίνουν.
 • orbital (= τροχιά, τροχιακό),
  από τον ρόμβο.
 • ordain (= χειροτονώ),
  της ρίζας ar- (= συναρμολογώ), του αραρίσκω.
 • ordeal (= δοκιμασία),
  της ρίζας da- (= διαιρώ), ↔ δήμος, endemic, dole.
 • order (= διαταγή),
  από το λατινικό ordo, ordinis (= ορθός), της ρίζας ar- των άρτι, άρθρο, αραρίσκω.
 • ordinal (= τακτικός),
  επί αριθμών 1ος, 2ος κ.ο.κ., όπως το order.
 • ordnance (= υλικά πολέμου),
  όπως το order.
 • oregano (= ρίγανη),
  το αρχαίο ορείγανον, πιθανώς από όρος + γάνος, δηλ. «στολίδι των βουνών», αν και θεωρείται μάλλον αφρικανικής προέλευσης. Εκτός από στολίζω, γανόω σημαίνει επίσης «λάμπω», όπως στο γανώνω.
 • organ (= όργανο),
  της ρίζας werg- / wreg- ή Fεργ- / Fρεγ- (= ωθώ), ↔ όργια, έργο, ρέζω (πράττω), ρέκτης.
 • orient (= ανατολή),
  από το λατινικό orior, από τα αρχαία ορίνω / όρνυμι (σηκώνομαι, εγείρω), το μέρος του ορίζοντα από όπου σηκώνεται ο ήλιος, ↔ όρνις, κονιορτός, όρομαι (= φρουρώ), ουρά, ορείχαλκος, ορχήστρα, της ρίζας ergh-.
 • orifice (= οπή, άνοιγμα),
  από os, oris (= στόμα) + facio της ρίζας dhe- (= θέτω) του τίθημι.
 • origin (= καταγωγή),
  από το λατινικό origo (= αρχή), βλ. orient.
 • ormolu (αμετάφραστο). Πρόκειται για «αλεσμένο χρυσό», στα γαλλικά or moulu, αμάλγαμα χρυσού, από τα λατινικά aureus (= χρυσός),
  της ρίζας aus- (= λάμπω), + molleo (= αλέθω), ↔ μύλος.
 • ornate (= περίτεχνος),
  από το λατινικό orno (= στολίζω), ↔ ordo (= ορθός).
 • ortho- (= ορθός, σωστός),
  πρόθεμα αρκετών λέξεων, της ρίζας eredh- (= υψηλός).
 • oscitancy (= χασμουρητό),
  από τα λατινικά os (= στόμα) + cieo (= κινώ), ομόρριζα, της ρίζας kiei-.
 • osmosis (ώσμωση), από το ωθώ, γι’ αυτό είναι λάθος να γράφεται όσμωση.
 • osseous (= οστεώδης),
  από το λατινικό os, ossis, ↔ οστόν, όστρακο, οστακός (αστακός).
 • ostensible (= φαινομενικός, φανερός),
  από το λατινικό ostendo (= επιδεικνύω), από ob (= επί) + tendo (= τείνω).
 • ostentatious (= επιδεικτικός),
  όπως το ostensible.
 • ostrich (= στρουθοκάμηλος),
  από στρουθός (μικρό πουλί).
 • other (= άλλος),
  της ρίζας al-1 (= πέραν), όπως το λατινικό alter (= άλλος).
 • otiose (= τεμπέλης),
  απο το λατινικό otium, βλ. negotiate.
 • otter (= ενυδρίς, βύδρα),
  της ρίζας wed- (= υγρός), ↔ water, ύδωρ.
 • oust (= απομακρύνω, απελευθερώνω),
  από το λατινικό absto των sto, ίστημι, βλ. out.
 • out (= έξω),
  από το σανσκριτικό ud (= έξω), ομόρριζο του ύστερος. Ως πρώτο συστατικό σύνθετων λέξεων, το out έχει επίσης την έννοια του υπέρ.
 • outbid (= πλειοδοτώ),
  από out + bid.
 • outfox (= ξεπερνώ στην πανουργία),
  από out + fox.
 • outlaw (= θέτω εκτός νόμου, εγκληματίας),
  από out + law.
 • outrage (= θυμός, ντροπή). Δεν προέρχεται από out + rage, αλλά από τα λατινικά ultraticum
  (= περίσσεια), ulter (= πέραν), συγκριτικός βαθμός του uls (= πέραν), της ρίζας al-1 (= πέραν), όπως τα alias, άλλος ή της ρίζας h2el- (= αυξάνω), ↔ αλθαίνω.
 • outrageous (= απαράδεκτος, εξοργιστικός),
  όπως το outrage.
 • outsider (= αουτσάιντερ),
  από out + side (= πλευρά), γερμανικής καταγωγής.
 • outskirts (= περίχωρα),
  από out + skirt (= φούστα), με την έννοια του περίγυρου.
 • ovation (= επευφημία),
  από το λατινικό ovo (= χαίρομαι), ηχοποίητη λέξη όπως το αντίστοιχο αρχαίο ευάζω.
 • oven (= φούρνος),
  γερμανικής καταγωγής, της ρίζας aukw- για δοχείο μαγειρέματος, ↔ ιπνός (κάμινος, φούρνος).
 • overall (= φόρμα εργασίας, συνολικά),
  από over (ισοδύναμο με super / υπέρ) + all (= ολόκληρος), γερμανικής προέλευσης.
 • overarching (= κυρίαρχος),
  από over + arch #1.
 • overhaul (= επισκευάζω),
  όπως το haul (= σέρνω).
 • overwhelm (= κυριεύω),
  της ρίζας kwelp- (= σχηματίζω καμάρα), βλ. whelm και gulf.
 • ovine (= πρόβειος),
  από το λατινικό ovis, από το ομηρικό όις (πρόβατο).
 • owl (= κουκουβάγια),
  από τη λατινική ulula, ↔ ululate (= ολολύζω), λέξεις ηχομιμητικές.
 • oyster (= όστρεον),
  το στρείδι, της ρίζας ost-, ↔ οστούν.
No Comments