E

 • Each (= καθένας),
  της ρίζας aiw-, βλ. ever.
 • eager (= ενθουσιώδης),
  από το λατινικό acetum (= ξινό, εννοείται κρασί, vinum, δηλ. vinegar = ξίδι), της ρίζας ak-, ↔ acid, οξύς.
 • early (= νωρίς),
  από το αρχαίο ήρι (νωρίς, πρωί), που απαντά στο άριστον, το πρωινό γεύμα (ήρι εστόν), από το εσθίω. εναλλακτικά από το ηώς. Ο άριστος είναι από το αραρίσκω.
 • ease (= μετριάζω),
  της ρίζας ye- (= στέλνω), ↔ ίημι.
 • easel (= καβαλέτο),
  σχετίζεται με τον όνο, βλ. ass.
 • Easter (= Πάσχα),
  από τη λατινική θεά της αυγής, Αurora, η ηώς (αυγή), της ρίζας aus-1 (= λάμπω). Από τη συγγενή ρίζα aus-2 (= χρυσός) προήλθαν ο λατινικός χρυσός, aurum, ο Αυρήλιος (Aurelius) και η Ορλεάνη (Orleans).
 • eastern (= ανατολικός),
  όπως το Easter.
 • eavesdrop (= κρυφακούω),
  σύνθετη λέξη από eaves (= μαρκίζα), της ρίζας upo- (= υπό) + drοp (= ρίχνω, σταγόνα).
 • ebb (= άμπωτη, καταλαγιάζω),
  ομόρριζο του από. Η άμπωτη προέρχεται από ανά + πίνω.
 • ebullient (= βραστός, ενθουσιώδης),
  αυτός που βγάζει φυσαλίδες, κυρίως με τη μεταφορική σημασία, από ex + bullio (= boil, βράζω), από bulla, ↔ φυσάλη (φυσαλίδα), της ίδιας σημασίας, βλ. budge.
 • eburnean (= από ελεφαντόδοντο),
  από το λατινικό ebur, από τον ελέφαντα, με παράγωγο το χρώμα ιβουάρ.
 • echelon (= κλιμάκιο, διοικητικό επίπεδο),
  από το λατινικό scando (= σκαρφαλώνω), ↔ scandal, το αρχαίο σκάνδαλον (εμπόδιο, παγίδα).
 • echo (= ηχώ),
  ηχομιμητικής ρίζας, ↔ ιαχή, ήχος, ηχάδιον (τραγουδάκι, εξού το χάδι). Οι ηχομιμητικές λέξεις χαρακτηρίζονται ως echoic.
 • eczema (= έκζεμα),
  από το ζέω, της ρίζας yes- (= βράζω).
 • edacious (= αχόρταγος),
  από το έδω (τρώγω), με παράγωγο το έδεσμα, της ρίζας ed-.
 • edema (= οίδημα),
  της ρίζας oid- (= πρήζω), ↔ Oιδίπους.
 • edentate (= νωδός),
  από ex + dens, dentis (= οδούς, δόντι), ↔ έδεσμα.
 • edge (= όριο, πλεονέκτημα),
  της ρίζας ak-, ↔ άκρον, ακίς κ.α.
 • edict (= έδικτον, διάταγμα),
  από ex dico (= λέγω, αφιερώνω), ↔ δείκνυμι, της ρίζας deik-.
 • edifier (= καθοδηγητής, μέντορας),
  από το λατινικό aedificium, από aedis (= ναός, κατοικία με εστία), ↔ αίθω (καίω), + facio (= φτιάχνω).
 • editor (= εκδότης),
  από το λατινικό edo, έδω, που κανονικά σημαίνει τρώγω, αλλά επίσης στέλνω, συγκεντρώνω, της ρίζας ed-.
 • effect (= αποτέλεσμα),
  από ex + facio (= φτιάχνω), του τίθημι.
 • effeminate (= θηλυπρεπής),
  από το λατινικό femina (= γυναίκα), ↔ θηλή, της ρίζας dhe(i)-.
 • effervescent (= αναβράζων),
  από τα λατινικά ex + fervo (= θερμαίνω), ↔ θερμός.
 • effete (= θηλυπρεπής),
  από ex + fetus (= έμβρυο), της ρίζας dhe(i)- (= θηλάζω), ↔ θηλή, φεμινισμός, της ρίζας dhe(i)-.
 • efficient (= αποτελεσματικός),
  από το λατινικό efficio (= εκτελώ), από ex + facio (= φτιάχνω), ↔ τίθημι.
 • effigy (= ομοίωμα),
  από ex + fingo (= σχηματίζω), της ρίζας dheigh- / dih- (= σχηματίζω, λερώνω), ↔ πήγνυμι, τείχος.
 • effluent (= λύματα),
  από τα λατινικά ex + + fluo (= ρέω), από φλέω (αφθονώ) / φλύω (αναβράζω).
 • effort (= προσπάθεια),
  από ex + fortis (= ισχυρός). Πιθανές προελεύσεις: της ρίζας bhergh- (= υψηλός), ↔ Πέργαμος ή της ρίζας dher- (= στηρίζω, συγκρατώ), ↔ θράνος (έδρα), θρόνος, ή από τον ρηματικό τύπο πέφορται του φέρω.
 • effrontery (= αυθάδεια),
  από το λατινικό effrons (= με γυμνό πρόσωπο), από το frons (= μέτωπο), ↔ φροντίδα.
 • effulgent (= λαμπερός),
  της ρίζας bhel-1 (= λάμπω).
 • effuse (= ρέω, χύνομαι),
  της ρίζας gheu- (= χύνω), βλ. fuse.
 • egg. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη είναι το ομόρριζο αβγό (ωόν). Η δεύτερη σημαίνει «παρακινώ», της ρίζας ak-, ↔ acid, άκρη, οξύς.
 • egress (= έξοδος),
  όπως το aggress.
 • ejaculate (= εκσφενδονίζω, εκσπερματίζω),
  από το λατινικό ακόντιο, iaculum, του iacio (= κείμαι), ↔ ίημι (στέλνω, ρίχνω), της ρίζας ye- (= στέλνω, ρίχνω).
 • eke (= αυξάνω συμπληρώνω το εισόδημα),
  από το αύξω, της ρίζας aug- / h2eug-, ↔ author, inaugurate, augment.
 • elan (= έξαρση),
  από ex + lancea (= λόγχη), πιθανώς κελτικής καταγωγής, με παράγωγα τα launch (= εκτοξεύω, καθελκύω), το γαλλικό relance (= ξαναρχίζω), ρελάνς. Η λόγχη ίσως προήλθε από το λαχαίνω (σκάβω), εξού το λάχανο.
 • elapse (= περνώ, για τον χρόνο),
  από τα λατινικά ex + labor (= εργασία, γλιστρώ), όπως το collapse.
 • elate (= χαροποιώ, ενθουσιάζω),
  από elatus (= ανυψωμένος), ρηματικός τύπος του effero (= εκτελώ), από τη μετοχή latus του fero.
 • elbow (= αγκώνας),
  σύνθετη λέξη από ell (= παλιά μονάδα μήκους, από την ωλένη) + bow #1.
 • elder (= μεγαλύτερος),
  συγκριτικός βαθμός του old, της ρίζας al-3 (= αυξάνω, τρέφω), ↔ άλλος, αλέω (αλέθω), άναλτος (αχόρταγος).
 • elect (= εκλέγω),
  από ex + lego (= διαλέγω).
 • elegant (= κομψός),
  από το eligo (= μαδώ), από ex + lego (= διαλέγω).
 • elicit (= προκαλώ, αποσπώ),
  από το λατινικό elicio (= αποσπώ με βρασμό), από ex + lacio ↔ έλκω. Κατά άλλη εκδοχή από το lacero (= κομματιάζω), βλ. lacerate.
 • elide (= παραλείπω, ακυρώνω),
  νομικός όρος, από ex + laedo (= χτυπώ), βλ. collision.
 • elixir (= ελιξήριο). Η κανονική ετυμολογία του προέρχεται από το ξηρός (ξηρίον) και το αραβικό άρθρο el. Μια άλλη δυνατότητα είναι από το λατινικό elixus
  (= βρασμένος), μετοχή του elicio (= αποσπώ), από ex + liceo / lacio (= προσελκύω), από το έλκω με αναγραμματισμό.
 • elk (= άλκη),
  ομόρριζα με την έλαφο, της ρίζας olki- / el-2 (= καστανέρυθρος).
 • elm (= φτελιά),
  όπως το elk.
 • elongate (= επιμηκύνω),
  από ex + longus (βλ. belong).
 • elope (= απάγομαι εκουσίως). Η ελληνική συγγένεια περιορίζεται στο αρχικό «e» που προέρχεται από τη ρίζα ant- του αντί μέσω γερμανικής διαδρομής. το υπόλοιπο τμήμα είναι ακραιφνώς γερμανικό και σχετίζεται με το leap
  (= πηδώ).
 • eloquence (= ευγλωττία),
  από το λατινικό loquor (= ομιλώ), ↔ λάσκω (φωνάζω, βροντώ) ή απο τον λόγο, όλα της ρίζας tolkw- (= ομιλώ) που δε σχετίζεται με το talk..
 • else (= άλλος),
  όπως το alias.
 • elucidate ( = διαφωτίζω, διευκρινίζω), της ρίζας leuk-
  (= λευκός), ↔ illustrious, lea.
 • elude (= διαφεύγω),
  όπως το delude.
 • elute (= εκλούω),
  από το λατινικό lavo (= λούω), της ρίζας leue-.
 • emaciated (= ισχνός),
  από τα λατινικά ex + macer, macri (= αδύνατος), ↔ μακρός, μήκος, Μακεδών (υψηλός), της ρίζας mak-.
 • emanate (= αναδύομαι, εκπέμπω),
  από τα λατινικά ex + mano (= χύνω), πιθανώς συγγενές με το μανός (αραιός) του μανόμετρου, από το λατινικό madao (= υγραίνω), ↔ μαδάω, μαστός, μαδαρός (υγρός), μαντάρα, ματ, mat, της ρίζας ma-3 / meh-2 (= υγρός).
 • emancipate (= χειραφετώ),
  από manus (= μάρη, χέρι) + capio (= αρπάζω) / κάπτω (καταβροχθίζω).
 • embark (= επιβιβάζομαι, ξεκινώ),
  όπως το barge.
 • embarrass (= φέρω σε αμηχανία),
  από τη λατινική barra (= ράβδος).
 • embassy (= πρεσβεία),
  όπως το ambassador.
 • embed (= βυθίζω),
  από bed (= κρεβάτι, κοίτασμα), από το λατινικό fossa, ↔ βόθυρος / βόθρος, της ρίζας bhedh-.
 • embellish (= καλλωπίζω),
  από τα λατινικά bellus (= όμορφος), από bonellus, bonus, της ρίζας deu-2 (= κάνω).
 • ember (= αναμμένο κάρβουνο, στον πληθυντικό η χόβολη). Πρόκειται για σύνθετη λέξη από τις συγγενείς ρίζες ai-2
  (= αίθω, καίω), ↔ αιθάλη, + heus- (= καψαλίζω), ↔ εύω (καψαλίζω). Το ‘b’ δεν δικαιολογείται (unetymological).
 • embrace (= αγκαλιάζω),
  από en (in) + βραχίων (μπράτσο), της ρίζας mregh- (= βραχύς).
 • embrocation (= αλοιφή),
  από τη βροχή, της ρίζας mergh- (= ραντίζω, υγραίνω).
 • embroil (= μπλέκω),
  της ρίζας bhreu- (= αναβράζω), ↔ φρέαρ, βρυτός.
 • emend (= διορθώνω),
  όπως το mend.
 • emerald (= σμάραγδος),
  από την ινδική λέξη maragada.
 • emery (= σμύρις),
  λέξεις ομόρριζες, από το μορύσσω (κηλιδώνω), ↔ μούχρωμα.
 • eminent (= διαπρεπής, εξέχων),
  από ex + mons, montis ↔ βουνό.
 • emit (= εκπέμπω),
  από το mitto (= στέλνω, βάζω), ↔ μετιώ (ρίχνω, υποχωρώ).
 • emmer (= ποικιλία σιταριού),
  από γερμανική λέξη, από το άμυλο.
 • emmolient (= μαλακτικό),
  από το λατινικό mollis (= μαλακός), από το ομηρικό αμαλός, επίσης μαλακός, της ρίζας mel-1- (= μαλακός), ↔ βλαξ. Συγγενή του mollis είναι τα ραμολί, αμολάω, λαμόγιο (από το ιταλικό la moglie = η σύζυγος) και τα αρχαία βλαδύς (αθενής), αμαλδύνω (εξασθενίζω), βλίτον, βλιτομάμμας (ευήθης).
 • emnity (= έχθρα),
  όπως το amateur.
 • emoticon. Λέξη αμετάφραστη, από emotion + icon (= εικόνα).
 • emotion (= συναίσθημα, συγκίνηση),
  από ex + τη μετοχή motus του moveo (= κινούμαι), της ρίζας mei-1.
 • empathy (= συμπόνοια),
  της ρίζας kwenth-, ↔ πάθος, πένθος.
 • emperor (= αυτοκράτορας),
  από το λατινικό impero (= κυβερνώ, διατάζω), από paro (= παρέχω, ετοιμάζω), της ρίζας per- (= παράγω) που έχει δώσει τα προ, παρά, περί, πέραν, πέρας, πριν, πρωί, πρώτος.
 • employ (= απασχολώ),
  από το λατινικό plecto ή plico (= πλέκω).
 • emprise (= πρόθεση, πολεμική ανδρεία),
  όπως το depredate.
 • empty (= άδειος),
  γερμανικής προέλευσης, πιθανώς της ρίζας med- του μήδομαι.
 • empyrean (= ουράνιος),
  κατά λέξη «διάπυρος», βλ. fire.
 • enamel (= σμάλτο),
  από το αγγλικό smelt (= τήκω), γερμανικό smalt, γαλλικό email, ιταλικό smalto, όλα της ρίζας mel-1- (= μαλακός).
 • enchant (= μαγεύω),
  από in + canto = cano (= τραγουδώ), από το χάνω / χαίνω, όταν ανοίγει το στόμα, ↔ hen, cantata, καντάδα, εικανός.
 • enclave (= θύλακος),
  από in + clavis (= κλεις, κλειδί).
 • encomium (= εγκώμιο),
  από τον κώμο (τιμητική γιορτή) της κωμωδίας.
 • encompass (= συμπεριλαμβάνω),
  από τα λατινικά en (= in) + com (= cum) + passus, μετοχή του patior (= υποφέρω), ↔ πάσχω, passo (= περπατώ), pando (= κάμπτω, απλώνω), πετάννυμι.
 • encounter (= συνάντηση, αρχικά εχθρική),
  από in + contra (= cum + -ter- το φώνημα του συγκριτικού βαθμού).
 • encroach (= θίγω, εισβάλλω),
  της ρίζας grew- (= κάμπτω), βλ. crook.
 • encumber (= εμποδίζω),
  από το λατινικό combrus, της ρίζας keue- (= φoυσκώνω), ↔ cumulus, κυέω. Δεν έχει σχέση με το cumber.
 • end (= τέλος),
  από το λατινικό ante, της ρίζας ant- (= εμπρός), ισοδύναμο του αντί ή από το ένδον.
 • endeavo(u)r (= σκληρή προσπάθεια),
  από debo (= οφείλω), από de- + habeo (= έχω), της ρίζας ghabh-.
 • endorse (= οπισθογραφώ, επιδοκιμάζω),
  από το λατινικό dorsum (= ράχη), ↔ δέρη (λαιμός), εξού το περιδέραιο, ενώ για τη ράχη χρησιμοποιόταν η δειρή.
 • endow (= προικίζω),
  ομόρριζο του δίδω.
 • enema (= κλύσμα),
  από εν + ίημι.
 • enemy (= εχθρός),
  όπως το amateur.
 • energy (= ενέργεια),
  βλ. erg.
 • enforce (= επιβάλλω),
  από το λατινικό fors, fortis, ↔ πύργος.
 • engender (= δημιουργώ),
  από genus / generis, το γένος.
 • engorge (= ξεχειλίζω),
  όπως το gorge.
 • engulf (= περικλείω, καταπίνω),
  της ρίζας kwelp- (= σχηματίζω καμάρα), βλ. gulf και whelm.
 • enhance (= αυξάνω),
  από το λατινικό inaltiaro (= ανυψώνω), in + alto (= υψώνομαι), από altus (= υψηλός), ↔ αλδαίνω / αλθαίνω (αυξάνω, υγιαίνω).
 • enigma (= αίνιγμα),
  από το αίνημι (ομιλώ).
 • enjoy (= απολαμβάνω),
  όπως το joy.
 • ennui (= ανία),
  από τα γαλλικά, όπως το annoy.
 • enormous (= πελώριος),
  από ex + norma (= γνώμονας), από το γιγνώσκω.
 • enough (= αρκετός),
  σύνθετη λέξη από το παλιό αγγλικό πρόθεμα ge- (= cum = συν) + γερμανικής καταγωγής λέξη της ρίζας nek-2 (= επιτυγχάνω), ↔ διηνεκής, σχετίζεται με τον ρηματικό τύπο ενεγκείν του φέρω.
 • enquire (= ρωτώ, ανακρίνω),
  όπως το acquire.
 • ensample (= υπόδειγμα),
  όπως το sample.
 • ensign (= σημαία, έμβλημα),
  από το σιγίλλιον (αυτοκρατορικό έγγραφο), το λατινικό sigillium, ↔ signum (= στάμπα, εξού το σινιέ), έπομαι, της ρίζας sekw-1 (= έπομαι, ακολουθώ), ↔ οπαδός.
 • ensorcell (= μαγεύω),
  βλ. sorcery.
 • ensue (= επακολουθώ),
  από sue (= μηνύω), ↔ sequi (= ακολουθώ), έπομαι, της ρίζας sekw-1.
 • ensure (= εξασφαλίζω),
  από το sure.
 • entail (= συνεπάγομαι),
  από το γαλλικό tailler (= κόβω), από το λατινικό talea (= κλαδί, ραβδί), από τον θαλλό, όπως το detail.
 • entelechy (= εντελέχεια),
  αριστοτελικός φιλοσοφικός όρος, από τα τέλος (βλ. teleology) + έχω. Το έχω είναι της ρίζας segh- που έχει δώσει πολυάριθμα παράγωγα, συνήθως με αρχή το σύμπλεγμα σχ- / sch-, αλλά και το σθ-, όπως στo σθένος, εξού η ασθένεια, asthenia.
 • entente (= κατανόηση),
  από τα γαλλικά, από tend, όπως το attempt.
 • entertain (= διασκεδάζω),
  από inter + ten(d)o (= τείνω).
 • enthrall (= αιχμαλωτίζω, σαγηνεύω),
  από το thrall (= σκλάβος), της ρίζας threh- (= τρέχω).
 • enthralling (= συναρπαστικός),
  όπως το enthrall.
 • enthuse (= ενθουσιάζομαι),
  από τον ένθεο, όπως ο ενθουσιασμός.
 • entice (= δελεάζω),
  από το λατινικό titio (= καυσόξυλο), πιθανώς από το θύω.
 • entire (= ολόκληρος),
  από το λατινικό και αγγλικό integer, από το tango (= εφάπτομαι), ↔ τάσσω, της ρίζας tag- (= αγγίζω).
 • entitle (= δικαιούμαι),
  από τον τίτλο.
 • entity (= οντότης),
  της ρίζας es- (= be, είμαι), από το λατινικό ens, entis, ως μετάφραση του όντος.
 • entourage (= συνοδεία),
  από τα γαλλικά entour, en + tour (= γύρος), ↔ turn / torno (= περιστρέφομαι), τόρνος.
 • entrance (= είσοδος, μαγεύω),
  από τα λατινικά en- (= εντός) + trans (= πέραν) + eo (= πηγαίνω), ομόρριζo των είμι, ίημι. Το trans πιστεύεται ότι προήλθε από την έκφραση «πέραν ες», βλ. όμως entrench.
 • entreaty (= ικεσία),
  από treat (= διαπραγματεύομαι), συγγενές με tract (= έκταση), από το drag (= σύρω) και όχι το λατινικό traho που έδωσε ένα άλλο tract (= μπροσούρα).
 • entrench (= εδραιώνω),
  από τα λατινικά truncus (= κορμός), trux (= άγριος), της ρίζας tere-2 (= διέρχομαι), ↔ τείρω (τρίβω, καταπονώ), trans, thrill.
 • enumerate (= απαριθμώ),
  από το λατινικό numerus, της ρίζας nem- (= διαιρώ, ορίζω), ↔ νέμω (βόσκω, διαιρώ), νόμος.
 • enunciate (= αρθρώνω),
  της ρίζας neu- (= φωνάζω), ↔ νεύω.
 • envisage (= αντιμετωπίζω),
  από το γαλλικό και αγγλικό visage (= πρόσωπο), της ρίζας weid- (= ορώ).
 • envoy (= αποστολή),
  από in + via, όπως στο convey, ή από το ομόρριζο οίμος (δίοδος), του ίημι.
 • envy (= ζήλεια, ζηλεύω),
  από το λατινικό invidia (= πονηριά), από in + video, της ρίζας weid- (= βλέπω), ↔ είδω (= βλέπω).
 • eolianite (= αιολίτης),
  πέτρωμα που σχηματίστηκε από λιθοποίηση ιζημάτων υπό την επίδραση του ανέμου.
 • epoch (= εποχή),
  της ρίζας segh- (= κρατώ), ↔ scheme, school, severe.
 • equal (= ίσος),
  από τα λατινικά aequus (= ίσος), από το αρχαίο είκω (φαίνομαι όμοιος) ή από την αίσα (απόφαση της μοίρας), εξού αίσιος, αιτώ.
 • equal (= ίσος),
  όπως το adequate.
 • equilibrium (= ισορροπία),
  από equal + libra (= ζυγαριά).
 • equine (= ιππικός, αλογίσιος),
  της ρίζας ekwo- για τον ίππο, πιθανώς συγγενές του ωκύς (ταχύς). Σημειώνεται ότι ο ίππος ήταν τόσο αγαπητός στους αρχαίους Έλληνες, ώστε έχουν καταγραφεί πάνω από 300 ονόματα σύνθετου τύπου που περιέχουν τον ίππο ως πρώτο ή δεύτερο συνθετικό.
 • equinox (= ισημερία),
  από equal + nox, noctis, τη νύχτα, νυξ, από ρίζα για το σκοτάδι (εναλλακτικά από το νη + άγω).
 • equip (= εφοδιάζω),
  από τα γαλλικά, équipe (= ομάδα), συγγενές με ship, της ρίζας skei- (= σχίζω).
 • equipoise (= αντίβαρο),
  από aequus (= ίσος), άγνωστης ετυμολογίας + poise (= στηρίζω), της ρίζας (s)pen-, ↔ pendeo / pendo, πόνημα, σπονδή.
 • equivalent (= ισοδύναμος),
  από equal + valeo (= είμαι ισχυρός), ↔ θαλέω / θάλλω.
 • equivocal (= διφορούμενος),
  από equal + τη ρίζα wekw- (= ομιλώ), ↔ οψ (φωνή), έπος.
 • era (= εποχή),
  από το λατινικό aes (= χαλκός), της ρίζας aus- (= λάμπω), ↔ ηώς, αυγή.
 • eradicate (= ξεριζώνω, εξαλείφω),
  από τα λατινικά ex + radix (= ρίζα), ο αρχαίος ράδιξ, αρχικά το κλαδί, της ρίζας wrad- (= ρίζα, κλάδος). Σημειώνεται ότι το γαλλικό arracher (αρχαίο esrachier) είναι ομόρρριζο με το eradicate κι έχει καθιερωθεί ως όρος, αρασέ, στην άρση βαρών.
 • erase (= σβήνω),
  από ex + rado (= χράω = ξύνω), ↔ χρίσμα, της ρίζας red-, βλ. abrasive.
 • erepsin (= ερεψίνη),
  από τα ερείπω / ερέπτομαι (καταστρέφω), παλιά ονομασία μίγματος πρωτεολυτικών ενζύμων του πεπτικού συστήματος. Από το συγγενές ερέφω προήλθε η οροφή.
 • erg (= έργιο),
  μονάδα έργου, από το αρχαίο ρέζω (πράττω, εργάζομαι), ↔ ρέκτης (δραστήριος άνθρωπος).
 • ergo (= άρα),
  επίρρημα λατινικό-αγγλικό, από ex + rego, της ρίζας reg- (= ευθειάζω).
 • erode (= αποσαθρώνω),
  όπως το erase.
 • err (= σφάλλω),
  από το λατινικό erro (= περιπλανώμαι, ξεγελώ), από το έρρω (= βαδίζω με κόπο), της ρίζας ers-1 (= κινούμαι). Εναλλακτικά της ρίζας eis- που σχηματίζει λέξεις πάθους, ↔ ιερός, οίστρος (= αλογόμυγα), οίμα (το, ορμή, έφοδος). Η ίδια αμφιβολία ισχύει και για άλλες λέξεις που αναφέρονται σε άλλα σημεία, ενώ για τα errant, erratic υπάρχει και μια άλλη πρόταση.
 • errant (= πλανόδιος, παρεκκλίνων),
  όπως το err. εναλλακτικά από το eo, όπως το ambient, διαφορετικό του errand (= μήνυμα), γερμανικής προέλευσης.
 • erratic (= ανακόλουθος),
  όπως τα err, errant.
 • erroneous (= εσφαλμένος),
  όπως το erratic.
 • eructate (= εκτοξεύω, ρεύομαι),
  από το λατινικό eructo, το αρχαίο ερεύγομαι, με ρηματικό τύπο ερυγείν.
 • erudite (= πολυμαθής, εμβριθής),
  από το λατινικό erudio (= μορφώνω), από ex + rudus (= ακατέργαστος), ίσως από το αρχαίο ορούω (σπεύδω). Η παλαιότερη ετυμολογία από rufus (= ερυθρός) μάλλον δεν ευσταθεί.
 • eruption (= έκρηξη),
  από το λατινικό rumpo (= σπάζω), από το ruo (= γκρεμίζομαι), συγγενές με το ορούω (ορμώ). Η λέξη rump (= κιλότο) είναι άσχετη, σκανδιναβικής προέλευσης.
 • erysipelas (= ερυσίπελας),
  δερματική ασθένεια, από ερυθρός + πέλμα.
 • escalate (= κλιμακώνομαι),
  από ex + scando (= ανέρχομαι), ↔ σκάνδαλον (παγίδα, βρόχος, πρόσκομμα), σκάλα.
 • escalator (= κυλιόμενη σκάλα),
  όπως το echelon, ↔ σκάλα.
 • escape (= δραπετεύω),
  από τα λατινικά ex + cappa (= κάπα), από caput (= κεφαλή), ↔ σκαπουλάρω, σκαμπαβία.
 • escort (= συνοδεύω),
  από ex + corrigo (= διορθώνω), από rego (= ισιώνω, κυβερνώ), ↔ ορέγω (εκτείνω, προσφέρω), όρεξις (διάθεσις), αρήγω (βοηθώ).
 • esculent (= εδώδιμος),
  από το λατινικό esca (= τροφή), ↔ edible, έδω, ίσκα.
 • escutcheon (= ασπίδα που φέρει οικόσημο, το τμήμα του πλοίου όπου γράφεται το όνομά του),
  από scutum (= σκύτος) , της ρίζας skei- / skheid- (= σχίζω).
 • esophagus (= οισοφάγος),
  το πρώτο συστατικό από τη ρίζα oit- (= παίρνω), από τον μέλλοντα οίσω του φέρω ή από το εσθίω (θα ήταν όμως ταυτολογία).
 • espionage (= κατασκοπία),
  της ρίζας spek- (= παρατηρώ, σκοπώ), από το σκοπώ (= βλέπω), δια της γερμανικής οδού, aspect, conspicuous.
 • espouse (= παντρεύομαι),
  από τη σπονδή.
 • esprit (= φρόνημα, πνεύμα),
  από spero (= ελπίζω), από spes (= ελπίδα), ↔ spirit, σπάω.
 • esquire (κύριος), από squire
  (= ακόλουθος ιππότη), από το λατινικό scutum (= ασπίδα), το σκύτος, της ρίζας skei- / skheid- (= σχίζω) .
 • essence (= ουσία, εσάνς),
  από το esse (= είμαι), της ρίζας h1es- / es- (= be, είμαι), ↔ ουσία, ετεός (αληθής), έτυμον (η αληθής προέλευση, αληθώς), ετός (ματαίως).
 • essential (= ουσιώδης),
  όπως το essence.
 • establish (= ιδρύω),
  από το λατινικό stabilis (= σταθερός), από sto / ίστημι.
 • establishment (= κατεστημένο),
  όπως το establish.
 • estate (= κτήμα, περιουσία),
  της ρίζας sta- του ίστημι.
 • esteem (= εκτίμηση),
  όπως το estimate.
 • estimate (= υπολογίζω),
  από τα λατινικά aestimo / aestumo, από aes (= χαλκός, χρήματα), βλ. aim, + temno (= τέμνω, απεχθάνομαι), ↔ στιμάρω, τομή, ταμίας, τμήμα, της ρίζας temh-2 / tend- (= κόβω). Επισημαίνονται η διαγραφή του s και οι αλλαγές φωνήεντος (τμήμα, ταμίας, τέμενος, τομή, esteem, estimate).
 • estrus (= αλογόμυγα),
  από τον οίστρο, ↔ λατινικό ira (= οργή), irascible, ιατρός, ιαίνω (θερμαίνω) της ρίζας eis- (= ενεργώ).
 • esurient (= άπληστος),
  από το λατινικό esurio (= πεινώ), ↔ έδω (τρώγω).
 • etch (= διαβρώνω),
  από γερμανική λέξη της ρίζας h1ed- (= τρώγω), στα λατινικά edo, ↔ έδω.
 • eternal (= αιώνιος),
  από το λατινικό aevum (= αιώνας), της ρίζας aiw- / h2ey-, ↔ αεί, αιών.
 • eternity (= αιωνιότης),
  όπως το eternal.
 • etiolate (= κιτρινίζω),
  λέγεται για φυτά, από το λατινικό stipula, βλ. stipulate.
 • etiquette (= εθιμοτυπία),
  από τo αρχαίo γαλλικό estiquette, που σήμαινε «ειδοποιητήριο αναρτημένο σε δημόσιο χώρο», από το instigo (= κεντώ, διεγείρω), ↔ στίζω / στίγμα.
 • etymology (= ετυμολογία),
  από ετεός (αληθής), ↔ εταίρος, της ρίζας set- (= σταθερός).
 • euphemism (= ευφημισμός),
  από ευ, της ρίζας es- (του εστί) + φημί.
 • evacuate (= εκκενώνω),
  από το vacuum (= κενό), από το αρχαίο εάω (αφήνω), της ρίζας eue-.
 • evade (= διαφεύγω),
  από το λατινικό vado, ↔ βάω / βαίνω.
 • evaluate (= αξιολογώ),
  από το λατινικό valeo (= είμαι ισχυρός), ↔ θαλέω / θάλλω.
 • evanescent (= φευγαλέος, παροδικός),
  της ρίζας eue-, όπως στα vacuum, avoid.
 • evasive (= διφορούμενος, υπεκφεύγων),
  της ρίζας bheid- (= σπάζω, διαιρώ), βλ. bite.
 • event (= γεγονός),
  από το λατινικό venio (= έρχομαι), της ρίζας gwa- / gwem-, ↔ βαίνω.
 • ever (= πάντα, ποτέ),
  της ρίζας aiw- (= αιωνιότης, ζωτική δύναμη) που φέρεται με άλλες πέντε παραλλαγές, ↔ αεί, αιών, αέναος, age.
 • evert (= αναποδογυρίζω),
  από το λατινικό everto, της ρίζας wer-2 (= στρέφω), ↔ ρατάνη.
 • every (=καθένας),
  όπως το ever.
 • eviction (= έξωση),
  από ex + vinco ή vincio (= νικώ ή συνδέω), ↔ είκω (φαίνομαι όμοιος), βλ. victory.
 • evident (= προφανής),
  από ex + video (= είδω = βλέπω).
 • evince (= υποδεικνύω),
  όπως το eviction.
 • evocative (= υποβλητικός, που ξυπνάει αναμνήσεις),
  από το λατινικό evoco (= προσκαλώ), από ex + vox (= φωνή, voice), ↔ είπον, έπος, οψ (η, φωνή), της ρίζας wekw- (= ομιλώ), βλ. vocation.
 • evoke (= προκαλώ),
  όπως το evocative.
 • evolution (= εξέλιξη),
  από τα λατινικά ex + volvo, αρχική αναφορά στο ξετύλιγμα του παπύρου.
 • ewe (= προβατίνα),
  από το ομηρικό όις (πρόβατο).
 • exacerbate (= επιδεινώνω),
  από ex + acerbo, από acerbus (= πικρός, άγουρος), από acer (= τραχύς), ↔ άκρος.
 • exact (= ακριβής),
  όπως το examination.
 • exaggerate (= υπερβάλλω),
  από τη λατινική agger (= σωρός), από ad + gero (= φέρω).
 • examination (= εξέταση),
  από το examino (= ζυγίζω), από examen (= πλήθος, γλώσσα ζυγαριάς), από exigo (= ζυγίζω επακριβώς, αποβάλλω), ex + ago.
 • examine (= εξετάζω),
  από anima (= ψυχή), ↔ άνεμος.
 • example (= παράδειγμα),
  από τα λατινικά exemplum, eximo (= απομακρύνω), από emo (= αγοράζω), της ρίζας em- (= διανέμω).
 • exasperate (= ερεθίζω, εξορκίζω),
  από asper (= τραχύς), ↔ ασπίδα.
 • excavation (= ανασκαφή),
  από το λατινικό cavus (= σπήλαιο), όπως το cajole, της ρίζας keue- (= φουσκώνω).
 • except (= εξαιρώ, εκτός),
  από ex + capio (= κάπτω), της ρίζας kap- (= αρπάζω), ↔ κώπη / κουπί.
 • excerpt (= απόσπασμα),
  από ex + carpo (= κόβω, μαδώ), ↔ καρπός, κείρω (κόβω), βλ. και scar.
 • exchange (= ανταλλάσσω),
  από τα λατινικά ex + cambio (= συναλλάσσομαι, αλλάζω), από camba (= καμπή).
 • excipient (= έκδοχο),
  όπως το except.
 • excise (= αποκόπτω),
  από το λατινικό caedo (= τεμαχίζω, φονεύω), ↔ καίνω / κτείνω (σκοτώνω). Η ίδια λέξη, ολλανδικής καταγωγής, σημαίνει «φόρος», από το accensum, με προέλευση το censor (= κήνσωρ).
 • excite (= διεγείρω),
  από τα λατινικά ex + citο / cierο, ομόρριζο και ίδιας σημασίας με το κινώ.
 • exclaim (= αναφωνώ),
  όπως το acclaim.
 • exclude (= αποκλείω, εξαιρώ),
  από το λατινικό claudo (= κλείω).
 • excoriate (= κατακρίνω, κατά λέξη «γδέρνω»),
  από το corium (= δέρμα), ↔ χόριον, της ρίζας sker-1 (= κόβω).
 • excrement (= απόβλητα, κόπρανα),
  από ex + creno (= κοσκινίζω), από κρίνω (αρχικά διαχωρίζω).
 • excrescence (= έπαρμα),
  από ex + cresco (= αυξάνω), της ρίζας ker-2 (= αυξάνω), ↔ κούρος, increase.
 • excruciate (= βασανίζω),
  από το λατινικό crux (= σταυρός), ↔ τρύχω (βασανίζω).
 • excuse (= συγχωρώ),
  από το λατινικό causa (= αιτία).
 • exempt (= εξαιρώ) από ex + το λατινικό emo
  (= αγοράζω), ↔ νέμω, της ρίζας em-.
 • exert (= εξασκώ),
  από ex + το λατινικό sero (= συνδέω), ↔ είρω, (συνδέω στη σειρά), ειρμός, της ρίζας ser-.
 • exhale (= εκπνέω),
  από το halo (= αναπνέω), ↔ άω (φυσώ).
 • exhaust (= εξαντλώ, εξάτμιση),
  από τα λατινικά ex + haurio (= αντλώ, στραγγίζω), ↔ αρύω (αντλώ), αίρω, αύρα.
 • exhibit (= εκθέτω),
  από τα λατινικά ex + habeo (= έχω).
 • exhort (= προτρέπω),
  ↔ χαίρω, της ρίζας gher-2 (= μου αρέσει), βλ. hortatory.
 • exhume (= κάνω εκταφή),
  από humus (= χώμα), από το χαμαί, της ρίζας dhghem- (= χθων).
 • exigency (= έκτακτη κατάσταση),
  από exigo (= επιβάλλω), από ex + ago (= άγω).
 • exigent (= ως επίθετο, σπονδείος, απαιτητικός),
  από το άγω.
 • exiguous (= πενιχρός),
  από το κατινικό exigo (= εξάγω, ζυγίζω), από ex + ago (= άγω), ↔ examination.
 • exile (= εξορία),
  από το λατινικό exul (= εξαφανισμένος), από το αλάομαι (περιπλανώμαι), της ρίζας al-2 (= περιπλανώμαι) ή της ρίζας helh- (= ελαύνω).
 • exit (= έξοδος),
  από το eo, όπως το ambient.
 • exonerate (= δικαιώνω, αθωώνω),
  από το λατινικά ex + onus, oneris (= βάρος), από ονέω (συσσωρεύω, υποστηρίζω) ή όνομαι (ψέγω, διαπληκτίζομαι), ↔ ανία, όνειδος.
 • expand (= διαστέλλομαι) από ex + pando
  (= απλώνομαι), ↔ πετάννυμι, της ρίζας pete- (= απλώνω).
 • expect (= αναμένω, προσδοκώ),
  της ρίζας spek-, ↔ σκέπτομαι, σκοπός, spy, spice (κλασική περίπτωση αμοιβαίας μετάθεσης συμφώνων).
 • expectorant (= αποχρεμπτικό),
  από το λατινικό pectus (= στήθος), από πηκτός / πήγνυμι.
 • expedient (= πρόσφορος),
  από ex + pes, pedis (= πους).
 • expedite (= επισπεύδω),
  όπως το expedient.
 • expedition (= εκστρατεία, εξόρμηση),
  όπως το expedient.
 • expel (= αποβάλλω),
  από το λατινικό pello (= ωθώ), ↔ πάλλω.
 • expense (κόστος, δαπάνη), από τα λατινικά expendo, pendo
  (= κρεμώ, ζυγίζω), της ρίζας (s)pen- / (s)pend- (= έλκω), ↔ πόνος, σπένδω, σπονδή.
 • experiment (= πείραμα),
  της ρίζας per-3 (= προσπαθώ), ↔ πείρα (δοκιμή), πειρατής.
 • expert (= έμπειρος, εξπέρ),
  όπως το experiment.
 • expire (= εκπνέω),
  από τα λατινικά ex + spiro (= αναπνέω), όπως το aspire.
 • expletive (= εξύβριση, δεν είναι επίθετο),
  από ex + plecto (= πλέκω), της ρίζας plek-.
 • explication (= ξεδίπλωμα, εξήγηση),
  από το λατινικό plecto ή plico (= πλέκω).
 • exploit (= εκμεταλλεύομαι),
  από το λατινικό plecto ή plico (= πλέκω).
 • explore (= εξερευνώ),
  από το λατινικό ploro (= φωνάζω, κλαίω), με την έννοια του ψάχνω φωνάζοντας, βλ. deplore.
 • exponent (= εκθέτης),
  από ex + pono (= θέτω).
 • expound (= εκθέτω),
  από ex + pono (= θέτω).
 • express (= εκφράζω, ταχύς),
  από το λατινικό premo (= πιέζω), της ρίζας per-4 (= χτυπώ), ↔ τρέμω, τρέω (τρέπομαι σε φυγή).
 • expulse (= αποβάλλω),
  όπως το compulse.
 • expunge (= τρυπώ, διαγράφω),
  από ex + point, της ρίζας peug- / peuk- (= τρυπώ), ↔ πυγμή.
 • exquisite (= εξαιρετικός),
  όπως το acquire.
 • exsert (= απλώνω),
  όπως το exert.
 • extend (= εκτείνομαι),
  από το λατινικό ανάλογό του, από ex + tendo (= τείνω), όπως το attempt.
 • exterior (= εξωτερικός),
  βλ. extreme.
 • extinct (= εξαφανισμένος, ανενεργός),
  της ρίζας steig-, από τα stinguo (= κεντώ, σβήνω) και στίζω (κεντώ).
 • extinguish (= σβήνω),
  όπως το extinct.
 • extirpate (= εξολοθρεύω),
  από ex + stirps (= η ρίζα και το κάτω μέρος του κορμού των δέντρων), της ρίζας sterh3- (= απλώνω), ↔ στρώμα, στρωτός.
 • extol (= εκθειάζω),
  από tollo (= υψώνω), της ρίζας tele- (= φέρω), ↔ λατινικά latus (= φερμένος, από το fero), tellus (= γη), και τελούριο, τολμώ, τάλαντο, Άτλας (φέρει τη γη).
 • extort (= αποσπώ εκβιαστικά),
  από torqueo (= περιστρέφω), ↔ τρέπω / τροπέω (γυρίζω).
 • extract (= εκχυλίζω),
  από το λατινικό traho (= έλκω), ↔ τρέχω, της ρίζας dhregh- / tragh- (= σύρω).
 • extradition (= έκδοση εγκληματία),
  από extra + tradition (= παράδοση), βλ. λήμμα.
 • extraneous (= εξωτερικός),
  από το λατινικό extra, της πρόθεσης εκ, του γαλλικού étranger, ↔ εχθρός / έχθος (μίσος).
 • extravagand (= παράξενος),
  από το λατινικό vagus (= περιπλανώμενος), ↔ βάω / βαίνω.
 • extreme (= ακραίος),
  από το ex (= εκ) του οποίου αποτελεί τον υπερθετικό βαθμό (eks-ter-emo-), όπως το (eks-tero-) είναι ο συγκριτικός βαθμός του exterior. Σε λέξεις που ακολουθείται από ορισμένα σύμφωνα, το x του ex αποβάλλεται.
 • extricate (= απαλλάσσω),
  από τα λατινικά tricae (= μικροπράγματα), από torqueo (= περιστρέφω), ↔ τρέπω, ή από τις τρίχες.
 • extrovert (= εξωστρεφής),
  από το λατινικό verto.
 • extrude (= εξωθώ),
  από το λατινικό trudo (= ωθώ), πιθανώς ↔ τρύω (φθείρω), τιτρώσκω, τρώω.
 • exuberant (= πληθωρικός, κεφάτος),
  από το λατινικό ubero (= αφθονώ), από uber (= μαστός), από το ομηρικό ούθαρ, μαστός ζώου, udder.
 • exude (= εκκρίνω, στάζω),
  ↔ sweat (= ιδρώτας), από το λατινικό sudor (= ιδρώτας), ίδος στα αρχαία ελληνικά, εξού το σουδάριο (μαντίλι), από το ύδος (υγρασία).
 • exult (= θριαμβολογώ),
  από saltio (άλλομαι, πηδώ).
No Comments