I

 • Iceberg (= παγόβουνο),
  σύνθετη λέξη από δύο γερμανικές, τον πάγο (Eis), άγνωστης ετυμολογίας, και το βουνό (Berg), της ρίζας bhergh-2 (= υψηλός), ↔ πύργος.
 • ictus (= χτύπημα, αποπληξία),
  από ico / ίκω (= πλήττω), της ρίζας ye- του ίημι, ↔ αιχμή, ικέτης.
 • ideal (= ιδανικός),
  της ρίζας weid- του ορώ, από τον τύπο είδον, βλ. history.
 • identity (= ταυτότης),
  από τη λατινική αντωνυμία id (= αυτό). το αρσενικό και θηλυκό είναι is, ea, της ρίζας éy- / h1e- που έχει δώσει τα ος, οίος, όσος, ένθα.
 • idol (= είδωλο),
  της ρίζας weid- (= βλέπω), των video (= είδω = βλέπω).
 • idyll (= ειδύλλιο),
  όπως το idol.
 • ignition (= καύση),
  από το λατινικό ignis (= πυρ), ↔ ικνός / ιπνός (κάμινος). Στα σανσκριτικά το πυρ προφέρεται agni και, ίσως συμπτωματικά, έχει σχέση με τον εξαγνισμό της φωτιάς.
 • ignoble (= άτιμος),
  της ρίζας gno- του γιγνώσκω.
 • ignominious (= ατιμωτικός),
  από in + gnomen (= nomen = όνομα), ↔ γνώμα (σημείο, τεκμήριο), των γιγνώσκω / γνωρίζω.
 • ignorance (= άγνοια),
  από in + gnosco (= γιγνώσκω), ↔ know.
 • ignoscency (= συγγνώμη),
  από το λατινικό ignosco (= συγχωρώ), από in + gnosco (= γνωρίζω).
 • ileum (= ειλεός),
  τμήμα του λεπτού εντέρου, από το ειλέω (περιτυλίγω).
 • illiterate (= αναλφάβητος),
  από literation (= αλφαβητισμός), από letter, ↔ διφθέρα.
 • illuminate (= φωτίζω),
  από in + lumen (= φως), της ρίζας leuk- (= λευκός).
 • illusion (= ψευδαίσθηση),
  όπως το ludicrous.
 • illustrate (= απεικονίζω, επεξηγώ),
  από in + luster (= λάμψη), από lux (= λύκη, φως), της ρίζας leuk- (= λευκός), ↔ lea.
 • illustration (= εικόνα, παράδειγμα),
  όπως το προηγούμενο.
 • illustrious (= ένδοξος),
  όπως το προηγούμενο.
 • imbibe (= πίνω, εμποτίζω),
  από bibo / πίνω, της ρίζας po(i)- (= πίνω), ↔ εμπίς, apiary.
 • Imbroglo (= χάος, εμπλοκή),
  από το λατινικό broglio που έδωσε το broil.
 • imbrue (= διαβρέχω),
  όπως το imbibe.
 • imbue (= εμποτίζω),
  από το imbuo, όπως το imbibe ή ομόρριζο του imbrico (= πλακοστρώνω), από τον όμβρο ή από το βύω (φουσκώνω), της ρίζας nebh- (= υγρός), ↔ νέφος, βύσμα.
 • immaculate (= άμωμος),
  από τα λατινικά maculatus (= στικτός), macula (= στίγμα), όχι «άγνωστης ετυμολογίας», αλλά της ρίζας smer-u- (= λιπαρός), ↔ μύρον, σμάω (σπογγίζω), smear.
 • immanent (= έμφυτος),
  της ρίζας men-3 (= μένω).
 • immarcescible (= αμάραντος),
  βλ. το αντίθετο, marcescent.
 • immediate (= άμεσος),
  από in + medium (= μέσος), ομόρριζα.
 • imminent (= επικείμενος),
  από τα λατινικά immineo (= αποκλίνω, βρίσκομαι κοντά), mina (= εξέχον σημείο), ↔ mountain (= βουνό), montage (= μοντάζ), μνα, της ρίζας men-2 (= προεξέχω).
 • immiscible (= μη αναμίξιμος),
  όπως miscible.
 • immoral (= ανήθικος),
  από mos, moris (= ήθος, χρήση, κανόνας), της ρίζας me- / mo- των μάω / μαίομαι (ποθώ / αναζητώ).
 • immune (= άνοσος),
  από το λατινικό immunis (= εξαιρούμενος από δημόσιες υπηρεσίες ή φόρους), από munus = (υπηρεσία, δουλειά), της ρίζας mey- / mei- (για ανταλλαγές), ↔ αμοιβάδα, αμείβω.
 • immunity (= ανοσία),
  όπως το immune.
 • imp (= διαβολάκι),
  από το λατινικό impotus (= μπόλι δέντρου), από έμφυτος, της ρίζας bheue- (= υπάρχω, φύω).
 • impale (= περιφράσσω),
  από το λατινικό palus (= πάλος, πάσαλος), της ρίζας pag- (= μπήγω), των πήγνυμι, πάγος, πακτώνω.
 • impanate (= πανάρω),
  από το λατινικό panis (= ψωμί), της ρίζας pa- (= προστατεύω), ↔ pastor, ποιμήν, πανάρισμα.
 • impartial (= αδέκαστος),
  όπως το departure.
 • impasto (= ιμπάστο),
  τεχνική της ζωγραφικής με πηχτά στρώματα χρωστικής, από την pasta, τη βυζαντινή παστή.
 • impeach (= εμποδίζω, κατηγορώ),
  από το λατινικό impedico, της ρίζας ped-, ↔ πους, εμποδίζω, impede.
 • impeccable (= άψογος),
  από τη λατινική λέξη pecco (= κάνω λάθος), αρχικά είχε προταθεί η προέλευση από pes, pedis (= πους, ποδός), αλλά πιθανότερη είναι της ρίζας pet- των πετώ, πίπτω.
 • impedance (= αντίσταση),
  από pes, pedis (= πους), ↔ pedestrian.
 • impede (= εμποδίζω),
  όπως το impedance.
 • impediment (= πρόβλημα, αναπηρία),
  όπως το impedance.
 • impel (= παρακινώ),
  από το λατινικό pello (= κτυπώ), της ρίζας pel- (= κτυπώ, ωθώ κ.α.), ↔ πλησιάζω, πάλλω.
 • imperative (= προστακτικός),
  από το λατινικό impero (= κυβερνώ, διατάζω), από paro (= παρέχω, ετοιμάζω, προμηθεύω), ↔ pario (= παράγω), προ, παρά, πείρω, της ρίζας per-.
 • imperator (= αυτοκράτορας),
  όπως το imperative.
 • imperial (= αυτοκρατορικός),
  όπως το imperative.
 • imperil (= διακινδυνεύω),
  από peril (= κίνδυνος), της ρίζας per-3 (= προσπαθώ), ↔ πείρα.
 • impertinent (= σχετικός),
  από per + ten(d)o (= τείνω).
 • impervious (= αδιαπέραστος),
  από via (= οδός), όπως το convey.
 • impetus (= ορμή),
  από in + peto (= αιτώ), της ρίζας pet- (= ορμώ, πετώ), ↔ πίπτω, ποταμός, πτέρυξ.
 • impinge (= θίγω, επηρεάζω),
  από τα λατινικά in + pango (= στερεώνω), της ρίζας pag- (= παγιώνω).
 • implement (= εφαρμόζω, εργαλείο),
  από impleo (= γεμίζω, έμπλεως), από πληρώ (γεμίζω), ↔ πλείων.
 • implicate (= εμπλέκω),
  από το λατινικό ρήμα plecto ή plico (= πλέκω).
 • implicit (= έμμεσος),
  όπως το implicate.
 • implore (= ικετεύω ),
  όπως το deplore.
 • important (= σημαντικός),
  από portus (= λιμάνι), από τον πόρο.
 • importune (= γίνομαι φορτικός),
  όπως το important.
 • impost (= φόρος),
  από in + pono (= θέτω).
 • impostor (= απατεώνας),
  όπως το impost.
 • impotent (= ανίκανος),
  από το αρχαίο πόσις (δυνατός, άντρας).
 • impound (= κατάσχω),
  από pound (= χτυπώ), από pondus (= βάρος), από pendo (= ζυγίζω, κρέμομαι).
 • impoverish (= εξαθλιώνω),
  από τα λατινικά pauper (= φτωχός), parvus (= μικρός, λίγος), ↔ παύρος.
 • impregnable (= απόρθητος),
  όπως το apprehend.
 • impregnate (= καθιστώ έγκυο, διαποτίζω),
  από in + praegno, από prae + gnasci (= γεννιέμαι), ↔ γένος.
 • imprest (= προκαταβολή),
  από praesto (= εφοδιάζω), από prae / προ + sto / ίστημι.
 • improve (= βελτιώνω),
  σχετίζεται με τα pride και prove.
 • improvise (= αυτοσχεδιάζω),
  από video (= είδω = βλέπω).
 • impudence (= αυθάδεια),
  από το λατινικό pudeo (= χτυπώ), της ρίζας paw-, ↔ pave (= στρώνω με λίθους), παίω (κτυπώ). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει λέξη pudence (αζευγάρωτη λέξη).
 • impugn (= αμφισβητώ),
  από pugnus (= πυγμή), ομόρριζα.
 • impulse (= παρόρμηση),
  όπως το compulse.
 • impulsive (= αυθόρμητος),
  όπως το impulse.
 • impunity (= ατιμωρησία),
  της ρίζας kwei-1 (= πληρώνω), ↔ ποινή.
 • impute (= αποδίδω, καταλογίζω),
  από το λατινικό putο (= καθαρίζω), από purus, πυρ, βλ. όμως και input.
 • in-. Πρόκειται για πρόθεμα με δύο διαφορετικες σημασίες και ετυμολογίες: to πρώτο έχει αρνητική σημασία, όπως το νη, της ρίζας ne-, ενώ το δεύτερο σημαίνει «εντός», της ρίζας en-.
 • inadvertent (= ακούσιος),
  από το verto, ↔ ρατάνη (αναδευτήρας), της ρίζας wer-2 (= στρέφω).
 • inaudible (= ανήκουστος, αυτός που δεν ακούγεται),
  από audio (= ακούω), ↔ αισθάνομαι / αΐω (ακούω).
 • inaugural (= εναρκτήριος),
  από το αγγλικό και λατινικό augur (= οιωνός), ↔ augeo (= αυξάνω), της ρίζας aug-.
 • inauguration (= εγκαινίαση),
  όπως το inaugural.
 • inbred (= (έμφυτος, αιμομικτικός),
  της ρίζας bhre- (= καίω), ↔ φρέαρ, βρυτός (μπίρα).
 • incandescent (= πυρακτωμένος),
  της ρίζας kand- (= λάμπω), ↔ κάνδαρος (πυρακτωμένο κάρβουνο), κανδήλα.
 • incantation (= ξόρκι),
  από τα λατινικά in + cano (= τραγουδώ), όπως το accent.
 • incarceration (= φυλάκιση),
  από το λατινικό carcer (= φυλακή), της ρίζας kr-kr-, ↔ κίρκος, για το κυκλικό σχήμα, της ρίζας (s)ker- (= κόβω), ↔ σκαρίφημα.
 • incarnadine (= ερυθρός, σαρκόχρους),
  από το λατινικό caro, carnis (= σάρκα), της ρίζας ker- / sker-1 (= κόβω), ↔ κείρω, χόριον.
 • incarnate (= ενσαρκώνω),
  όπως το incarnadine.
 • incendiary (= εμπρηστής, εμπρηστικός),
  από το λατινικό candeo (= λάμπω), της ρίζας kand- (= λάμπω) που σχετίζεται με φως και θερμότητα, από την οποία προήλθαν ο κάνδαρος (ερυθροπυρωμένο ξυλοκάρβουνο) και η κανδήλα.
 • incense (= θυμίαμα, προκαλώ),
  όπως το incendiary.
 • incentive (= κίνητρο),
  από τα λατινικά in + cano, της ρίζας kan- που εμφανίζεται σε δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις: εικανός (ηικανός, πουλί που κελαηδεί στο χάραμα, ο πετεινός) και καναχέω (από τον ήχο των συγκρουόμενων χάλκινων όπλων). Εναλλακτικά έχει προταθεί το χαίνω (μέλλων χανώ), από το άνοιγμα του στόματος κατά το τραγούδισμα.
 • inception (= έναρξη),
  από capio (= αρπάζω), κάπτω (καταβροχθίζω).
 • incessant (= αδιάλειπτος),
  από το λατινικό cedo (= υποχωρώ), όπως το accede.
 • incest (= αιμομιξία),
  από castus (= αγνός), της ρίζας kes-, όπως το chaste.
 • incident (= περιστατικό),
  από cedo (= υποχωρώ), κατά μια εκδοχή από τη ρίζα του sedeo (= κάθομαι) ή από το cado (= πέφτω).
 • incidental (= συμπτωματικός),
  όπως το incident.
 • incinerate (= αποτεφρώνω),
  όπως το cinder.
 • incipient (= εναρκτήριος),
  από in + capio (= αρπάζω), κάπτω (καταβροχθίζω).
 • incision (= τομή),
  όπως το decide.
 • incisor (= κοπτήρας),
  από τα λατινικά in + caedo (= τεμαχίζω), ↔ καίνω, κτείνω (και τα δύο σημαίνουν «σκοτώνω»).
 • incite (= προκαλώ),
  από in + cieo (= κινώ), της ρίζας keie- (= θέτω σε κίνηση).
 • incongruous (= ασυνεπής),
  βλ. congruent.
 • incorporate (= ενσωματώνω),
  από την αιολική μορφή κορπός του κορμού (εννοείται δέντρου), από το κείρω (κόβω), της ρίζας kwrep- (= σώμα).
 • incorrigible (= αδιόρθωτος),
  της ρίζας reg- (= κινούμαι ευθέως), ↔ ρήγας, regal.
 • increment (= αύξηση, δόση),
  από το λατινικό cresco (= αυξάνω), της ρίζας ker-, ↔ increase, Ceres (= Δήμητρα), κόρος / κούρος.
 • incremental (= σταδιακά αυξανόμενος),
  όπως το increment.
 • increpation (= επιτίμηση) από το λατινικό crepo
  (= σπάζω, ραγίζω), της ηχοποίητης ρίζας ker- (= κροτώ, κτυπώ), ↔ κρώζω, κρέκω (κτυπώ), κόραξ.
 • incroyable (= απίστευτος),
  αυτούσια η γαλλική λέξη, όπως το credulous.
 • incrustation (= επικάθισμα),
  όπως το crust.
 • incubate (= επωάζω, κλωσσώ),
  από το λατινικό incubo, όπου cubo (= κείμαι), ↔ κύβος.
 • incubus (= κακό πνεύμα),
  όπως το incubate.
 • inculcate (= εντυπώνω),
  από το λατινικό calx (= φτέρνα), της ρίζας (s)kel- (= καμπύλος), ↔ σκέλος, σκολιός (καμπούρης).
 • incumbent (= είναι χρέος),
  από το λατινικό cumbo (= κατακλίνομαι, κοιμάμαι), ↔ κύβος, κυβίστηση, κύμβαλο, κύπτω, ακουμπώ. Επισημαίνεται ότι υπήρχε και ρωμαϊκή θεά, η Cuba.
 • incurr (= συνάπτω),
  από το curro (= τρέχω).
 • incuse (= σταμπάρω, κτυπώ),
  λέγεται για νομίσματα, από το λατινικό cudo, πιθανώς συγγενές με κόπτω ή κύδος.
 • indeed (= πράγματι),
  όπως το deed.
 • indelible (= ανεξίτηλος),
  από τo λατινικό deleo (= καταστρέφω), ↔ lime (= ασβεστόλιθος), slime (= γλίτσα), λίμνη, της ρίζας (s)lei- (= κολλώ).
 • indemnity (= ασυλία, εγγύηση),
  όπως το condemn.
 • indent (= εσοχή),
  από το λατινικό dens, δόντι, οδούς, tooth, όλα της ρίζας ed- (= εσθίω, eat, έδεσμα).
 • indicate (= δείχνω),
  από το indico (= λέγω, αφιερώνω), από in + dico (= λέγω, αφιερώνω), της ρίζας deik- του δείκνυμι.
 • indicator (= δείκτης),
  όπως το indicate.
 • indiction (= ινδικτιών, περίοδος 15 χρόνων),
  όπως το indicate.
 • indigenous (= ιθαγενής),
  από τα λατινικά indu (= εντός) + τη ρίζα gene- (= γεννώ).
 • indignant (= αγανακτισμένος),
  από dignus (= αξιοπρέπεια), της ρίζας dek- (= δοκώ, δέχομαι), ↔ doctor, docile, paradox.
 • indisposition (= αδιαθεσία),
  από in + dis- + pono (= θέτω).
 • indite (= συγγράφω),
  της ρίζας deik- (= δεικνύω).
 • individual (= άτομο, ξεχωριστός),
  από dis- (= δύο) + vido (= διαιρώ), viduus είναι ο κενός, της ρίζας weidh-, ↔ widow, with, ηίθεος (άγαμος νέος). Δεν έχει σχέση με το video, της ρίζας weid-.
 • indolent (= οκνηρός, που δεν προκαλεί πόνο),
  από τα λατινικά deleo- (= καταστρέφω) / doleo (= κόβω), της ρίζας delh1- ↔ δηλέομαι, δαιδάλλω (δουλεύω περίτεχνα), δηλητήριο.
 • indoles (= έμφυτη διάθεση),
  αυτούσια η λατινική λέξη, από indu (= ένδοθεν) + alo (= τρέφω), ↔ αλδαίνω (αυξάνω, τρέφω).
 • indomitable (= ακατάβλητος),
  από τα λατινικά ρήματα domito / domo (= εξημερώνω), ↔ δαμά(ζ)ω.
 • induce (= επάγω),
  όπως το deduce.
 • indulge (= κάνω τη χάρη),
  από το λατινικό indulgeo (= παραχωρώ), της ρίζας delgh- (= είμαι σταθερός), ↔ δολιχός, ενδελεχής.
 • indulgence (= ικανοποίηση),
  όως το indulge.
 • ineffable (= ανείπωτος),
  από το λατινικό for (= φημί, ομιλώ).
 • ineffectual (= αποτυχημένος),
  της ρίζας dhe- (= θέτω) του τίθημι.
 • ineluctable (= αναπόφευκτος),
  από τα λατινικά in + luctor (= παλεύω), ↔ λυγίζω, λύγος (λυγαριά).
 • inept (= ανίκανος),
  από το λατινικό apo (= συνδέω), του άπτω, αζευγάρωτη λέξη (δεν υπάρχει ept).
 • inert (= αδρανής),
  από ars, artis (= τέχνη), ↔ άρτιος, αρτίζω (ετοιμάζω), της ρίζας ar- (= συναρμολογώ). Η λέξη είναι αζευγάρωτη.
 • inertia (= αδράνεια),
  όπως το inert.
 • inevitable (= αναπόφευκτος),
  από τα λατινικά in + evito, από ex + vito (= αποφεύγω). Το ρήμα vito έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποτελείται από δύο συστατικά, τη ρίζα dwi- του δύο και τη ρίζα dhe- / dheh1- του θέτω, ↔ θήκη, θητεία, κ.α., από το τίθημι. Αν και υπαρκτό, το επίθετο evitable χρησιμοποιείται σπανίως.
 • inexorable (= ανένδοτος),
  από το orate (= εκφωνώ λόγο, στα λατινικά oro), από os, oris (= στόμα), ↔ αρά (προσευχή, αργότερα κατάρα). Εναλλακτικά από το όρνυμι (κινώ).
 • infallible (= αλάνθαστος),
  όπως το fail.
 • infamous (= διαβόητος),
  από το λατινικό for (= φημί, ομιλώ), της ρίζας bha-2 (= φωνή, ομιλώ).
 • infandous (= ακατανόμαστος),
  από ρηματικό τύπο του for (= μιλώ), ↔ φημί.
 • infarction (= έμφραγμα),
  από το λατινικό farcio (= γεμίζω), της ρίζας bhrekw- (= φράσσω), ↔ φράγμα (όχι fragment), φάρσα, farce.
 • infatuate (= γοητεύω, παρασύρω),
  από τα αγγλικά fatuous (= ηλίθιος), από fame (= φήμη), του φημί (= λέγω).
 • infatuation (= ξεμυάλισμα),
  όπως παραπάνω.
 • infect (= μολύνω),
  από το facio, της ρίζας dhe-.
 • infest (= κατακλύζω),
  από τη ρίζα του θείνω (πλήττω), ↔ φόνος, *φένω (αμάρτυρο).
 • infinity (= άπειρο),
  όπως το confine.
 • infirmary (= θεραπευτήριο),
  από το firm.
 • inflame (= πυροδοτώ, προκαλώ φλεγμονή),
  της ρίζας bhel-1 (= λάμπω) ή bhel-2 (= διογκώνω).
 • inflect (= λυγίζω),
  όπως το flexible.
 • inflict (= επιβάλλω),
  από το fligο, όπως το afflict.
 • influence (= επιρροή),
  της ρίζας pleu-, ↔ φλέω (αφθονώ) / φλύω (αναβράζω).
 • infraction (= παράβαση),
  από το λατινικό frango (= σπάζω), ↔ ρήγνυμι, της ρίζας bhreg- / bhreu- ή bheyd- (= σχάζω).
 • infringe (= παραβιάζω),
  όπως το infraction. δεν έχει σχέση με το fringe (= κρόσσι).
 • infuse (= εκχυλίζω),
  της ρίζας gheu- (= χύνω), όπως το fuse.
 • ingest (= προσλαμβάνω),
  από in + gero (= φέρω). Το ουσιαστικό ingestion σημαίνει τη λήψη τροφής, αργότερα τη χώνευση.
 • ingot (= καλούπι, μεταλλική ράβδος),
  από το αρχαίο αγγλικό ρήμα geotan, με προέλευση το λατινικό fundo (= χύνω), ↔ χέω, της ρίζας gheu-.
 • ingrain (= ενσταλάζω, αποτυπώνω),
  όπως το grain.
 • ingrate (= αχάριστος),
  της ρίζας gwere-2 (= ευνοώ), ↔ χαίρω, χάριτες, agree.
 • inguinal (= βουβωνικός),
  από τη λατινική λέξη inguinis, ↔ αδένας, της ρίζας engw-.
 • inhale (= εισπνέω),
  από το λατινικό halo (= αναπνέω), ↔ άνεμος, άω (φυσώ).
 • inherent (= έμφυτος),
  από το haereo (= κολλώ), ↔ αιρέω (προτιμώ).
 • inherit (= κληρονομώ),
  της ρίζας ghe- (= κενός), ↔ heir, χήρα.
 • inhibit (= εμποδίζω),
  από in- (= νη, αρνητικό μόριο) + habeo (= έχω, κρατώ).
 • inhibition (= παρεμπόδιση, αναστολή),
  από το λατινικό habeo (= έχω), ↔ habit (= συνήθεια, αρχικά ένδυμα).
 • inhume (= ενταφιάζω),
  από humus (= χώμα), από το χαμαί.
 • inimical (= εχθρικός),
  όπως το amateur.
 • initial (= αρχικός),
  της ρίζας ei- του eo / ire (= πηγαίνω) , με ανάλογα τα ειμί και ίημι.
 • initiate (= αρχίζω, εγκαινιάζω),
  από το λατινικό initium (= έναρξη), από in + eo, απαρέμφατο του ire (= πηγαίνω), ↔ είμι.
 • inject (= κάνω ένεση, εγχέω),
  από το λατινικό iaceo (= ρίχνω), ↔ ίημι ή από το δίκω (εκσφενδονίζω), ↔ δίσκος, discus, disk, της ρίζας deik-.
 • injunction (= διαταγή),
  από το λατινικό iungo (= ενώνω), ↔ ζυγός, της ρίζας yeug-. Μια άποψη υποστηρίζει την προέλευση του ζυγού από τα δεύτερος + άγω.
 • injury (= τραυματίζω),
  από ius (= δίκαιο), από το λατινικό iubeo, ↔ φοβέω, της ίδιας σημασίας, φοβάμαι.
 • innate (= έμφυτος),
  της ρίζας gene- (= γίγνομαι, γένος).
 • innocent (= αθώος),
  από το λατινικό noceo (= βλάπτω), της ρίζας nek-1 (= θάνατος), ↔ νεκρός και (ίσως) ανάγκη.
 • innocuous (= αβλαβής),
  όπως το innocent.
 • innuendo (= υπαινιγμός),
  από το λατινικό nuo (= νεύω).
 • inoculate (= εμβολιάζω, ενοφθαλμίζω),
  της ρίζας του ορώ, με παράγωγα τύπου oc-, op-, ορ-, οφ-, ομ-.
 • input (= καταχωρώ),
  από puto (= καθαρίζω, υπολογίζω), ↔ putus, purus (= καθαρός)/ εναλλακτικά της ρίζας pau-2 (= κόβω), ↔ παίω (χτυπώ).
 • inquest (= έρευνα),
  όπως το acquire.
 • inquiline (= ένοικος),
  κυρίως ζωολογικός όρος για ζώα που κατοικούν σε φωλιές άλλων ζώων, από το colo.
 • inquire, βλ. enquire.
 • insatiable (= αχόρταγος),
  όπως το sad.
 • insert (= εισάγω),
  από το λατινικό sero (= σπείρω).
 • insidious (= ύπουλος),
  από το sedeo (= έζομαι, κάθομαι), με αρχικη σημασία «αυτός που καθιστός παραμονεύει».
 • insignia (= έμβλημα),
  όπως το ensign.
 • insipid (= άνοστος),
  από in + sapio (= γεύομαι), ↔ σοφός.
 • insolent (= αναιδής),
  από το λατινικό soleo (= συνηθίζω), με πολλές πιθανές ετυμολογίες, μια εκ των οποίων από το έθω (συνηθίζω).
 • insomnia (= αϋπνία),
  της ρίζας swep- του ύπνου.
 • inspirit (= εμψυχώνω),
  από in + spero (= ελπίζω), από spes (= ελπίδα), ↔ σπάω.
 • inspissate (= πήζω, συμπυκνώνω),
  από το λατινικό spissus (= πυκνός), ↔ σπιδνός (πυκνός), σπιθαμή, σπάθη, σπάω. Η σπάθη ήταν αρχικά υφαντικό εργαλείο και σπαθάω σήμαινε “υφαίνω” και “ξοδεύω υπερβολικά”, εξού η σπατάλη.
 • install (= εγκαθιστώ),
  από in + stall (= στάβλος), γερμανικής καταγωγής, ↔ στήλη, ίστημι.
 • instant (= στιγμή),
  από in + sto (= ίστημι).
 • instigate (= προκαλώ, ξεκινώ),
  από το λατινικό stinguo (= κεντώ, σβήνω), από τον μέλλοντα στιγώ του στίζω (κεντώ), της ρίζας steig-.
 • instinct (= ένστικτο),
  από το λατινικό instinctus, όπως το instigate.
 • insular (= νησιωτικός),
  από τη λατινική έκφραση terra in salo (= γη στην ανοικτή θάλασσα), από sal, αλς. Εναλλακτικά από τη νήσο, από το νήχω (κολυμπώ).
 • insulator (= μονωτής),
  όπως το insular.
 • insulin (= ινσουλίνη),
  η ορμόνη από τις νησίδες Langerhans του παγκρέατος, όπως το insular.
 • insult (= υβρίζω),
  από in + salio (= πηδώ, άλλομαι), δεν έχει σχέση με το consult.
 • intact (= άθικτος),
  από in + tango (= αγγίζω).
 • intellectual (= διανοητικός),
  από lego (= διαλέγω, συλλέγω).
 • intemerate (= καθαρός, αγνός),
  από τo λατινικό temere (= τυχαίως), ↔ θεμερός (= σκοτεινός, σκυθρωπός), τίθημι.
 • intend (= σκοπεύω),
  από in + tend, όπως το attempt.
 • intense (= έντονος),
  όπως το intend.
 • intent (= πρόθεση),
  όπως το intend.
 • inter. Πρόκειται για δύο διαφορετικές λέξεις: η πρώτη σημαίνει «δια-», ως πρόθεμα διαφόρων λέξεων, από την πρόθεση in + το μόρφημα -ter- του συγκριτικού βαθμού. Η δεύτερη σημαίνει «ενταφιάζω» και προέρχεται από τη λατινική γη, terra, βλ. torrent.
 • intercalate (= παρεμβάλλω),
  της ρίζας kla- ή kele-2 (= φωνάζω), ↔ καλώ. Η αρχική σημασία ήταν εισάγω μια ημέρα στο ομόριζο calendar, ημερολόγιο. Ο όρος intercalation αναφέρεται κυρίως στην παρεμβολή ενώσεων στη διπλή έλικα των DNA.
 • intercede (= μεσολαβώ),
  από inter (= δια) + λατινικό cedo (= υποχωρώ), όπως το accede.
 • intercept (= αναχαιτίζω, μαθηματικός όρος γραφικών παραστάσεων),
  από inter + capio (= αρπάζω) / κάπτω (καταβροχθίζω).
 • interest (= ενδιαφέρον, τόκος),
  από inter + esse (= εστί, be), της ρίζας es- που απαντά επίσης στις λέξεις που αρχίζουν με ευ- / eu-.
 • interfere (= παρεμβαίνω),
  από inter + ferio (= χτυπώ), της ρίζας bhorh- (= οπή), ↔ forio (= τρυπώ), Boris, φαράω (οργώνω).
 • interject (= παρεμβαίνω),
  από inter + iacio (= ρίχνω), από δίκω (βάλλω), όπως το adjacent.
 • interjection (= επιφώνημα),
  όπως το interject.
 • interlocutor (= συνομιλητής),
  από inter + loquor (= ομιλώ), από λάσκω (φωνάζω, κροτώ).
 • intermediate (= ενδιάμεσος),
  της ρίζας medhyο- (= μέσος).
 • intermittent (= διακεκομμένος, με διαλείμματα),
  από το mitto (= στέλνω, βάζω), ↔ μετιώ (ρίχνω, υποχωρώ).
 • internecine (= εμφύλιος),
  από το λατινικό nex (= βίαιος θάνατος), ↔ νέκυς, νεκρός.
 • interoception (= η φυσιολογική αίσθηση του εσωτερικού του σώματος),
  από inter + caption, ↔ capio (= αρπάζω), κάπτω (καταβροχθίζω).
 • interpret (= ερμηνεύω),
  όπως το appreciate.
 • interrogate (= ανακρίνω),
  όπως το abrogate.
 • interstice (= μεσοδιάστημα),
  από inter + sto, του ίστημι.
 • interval (= μεσοδιάστημα),
  από inter + τα λατινικά vallum (= τοίχος), vallus (= πάσσαλος), ↔ wall, ειλέω, έλιξ.
 • intervene (= μεσολαβώ),
  από το intervenio, inter + venio ↔ βαίνω. Είναι αξιοσημείωτο ότι το βαίνω προέρχεται από τη ρίζα gwa-, από όπου σε άλλες γλώσσες προέκυψαν ρήματα που αρχίζουν με c ή g, όπως το come.
 • interview (= συνέντευξη),
  από video (= είδω = βλέπω).
 • intimidate (= φοβερίζω),
  από το λατινικό timeo (= φοβάμαι), από το δείμα (φόβος).
 • intransingent (= αδιάλλακτος),
  από το λατινικό transigo (= διαπερνώ), από trans + ago.
 • intrepid (= ατρόμητος),
  από in-, αρνητικού χαρακτήρα, + trepido, ↔ τρέμω, με την ίδια σημασία, όπως το tremble, της ρίζας trem-, λέξη αζευγάρωτη. Έχουν επίσης προταθεί το τραπέω (πατάω σταφύλια), εξού η ατραπός (πεπατημένη οδός), και το λατινικό torqueo (= στρίβω), ↔ τρέπω.
 • intricate (= περίπλοκος),
  όπως το extricate.
 • intrigue (= εξάπτω την περιέργεια, ίντριγκα),
  όπως το extricate.
 • introrse (= εσωστρεφής),
  από το λατινικό introversus, της ρίζας wer-2 (= στρέφω), όπως το evert.
 • intrude (= εισχωρώ),
  από το λατινικό trudo (= ωθώ), της ρίζας treud-, ↔ τρύω (φθείρω).
 • intuition (= διαίσθηση),
  από το λατινικό tueor (= κοιτάζω), ↔ τύπτω (ή τύω), πιθανώς της ρίζας sta- του ίστημι.
 • inundate (= πλημυρίζω),
  από το λατινικό undulatus (= κυματοειδής), της ρίζας wed- (= υγρός), ↔ water, ύδωρ.
 • inure (= εξοικειώνω),
  από την έκφραση put in ure (= θέτω στην πράξη), από το γαλλικό oeuvre, από τα λατινικά opus, opera (= έργο), της ρίζας op- (= παράγω σε αφθονία), βλ. opulent.
 • invade (= εισβάλλω),
  από το λατινικό vado, ↔ βάω / βαίνω.
 • invalid (= ανάπηρος, άκυρος),
  από το λατινικό valeo (= είμαι ισχυρός), της ρίζας wal- (= ισχυρός), πιθανώς ↔ θαλέω / θάλλω.
 • invasive (= επεμβατικός, αδιάκριτος),
  από το λατινικό vado. Τα σύγρονα λεξικά, σε αντίθεση με παλαιότερα, δεν αναφέρουν την οφθαλμοφανή συγγένεια των vado και βαδίζω, ↔ βαίνω, βαθμός.
 • invective (= υβρεολόγιο),
  από το λατινικό veho (= μεταφέρω), ↔ όχος (άμαξα), ρίζας wegh- (= πηγαίνω).
 • inveigh (= καταφέρομαι),
  όπως το invective.
 • inveigle (= εξαπατώ),
  από το γαλλικό aveugle (= τυφλός), από τα λατινικά ab + oculus (= οφθαλμός).
 • invent (= εφευρίσκω),
  από το venio (= έρχομαι), ↔ βαίνω.
 • inventory (= απογραφή),
  όπως το invent.
 • inverecund (= αδιάντροπος),
  από in + verecundus (= μετριόφρων), από vereor (= σέβομαι), ↔ ορώ.
 • inversion (= αναστροφή),
  από in + verto = γυρίζω), ↔ τρέπω.
 • invert (= αναστρέφω),
  όπως το inversion.
 • invertebrate (= ασπόνδυλος),
  όπως το inversion.
 • inveterate (= παγιωμένος),
  από το λατινικό veteranus (= ηλικιωμένος), από vetus (= έτος), της ρίζας της ζωής (gweyh3- / wet-), ↔ έταλον, βέομαι (θα ζήσω), βίος, έτος, βετούλι.
 • invidious (= φθονερός, προσβλητικός),
  της ρίζας weid- (= ορώ, είδον), ↔ video (= είδω = βλέπω).
 • invigorate (= αναζωογονώ),
  από τη λατινική και αγγλική vigor (= δύναμη), της ρίζας wer-2 (= είμαι ζωηρός), των veho / έχω.
 • invincible (= ανίκητος),
  όπως το convict.
 • invite (= προσκαλώ),
  από το λατινικό invito, πιθανώς της ρίζας wekw- (= ομιλώ), ↔ vox (= φωνή). έχει προταθεί και η ρίζα weie- του ίημι (εξού ο ιέραξ). Δεν έχει σχέση με το vito του inevitable ούτε τη vita (= ζωή).
 • invoice (= τιμολόγιο),
  από το envoy (= αποστολή), από τα λατινικά veho (= μετακινούμαι), via (= οδός), της ρίζας wegh- (= πηγαίνω) ↔ όχος. Η λέξη voice είναι διαφορετική.
 • invoke (= καλώ),
  από vox (= φωνή), ↔ οψ (η, φωνή και μάτι), έπος.
 • irascible (= οξύθυμος),
  από το λατινικό ira (= οργή), της ρίζας eis- (= ενεργώ) που σχηματίζει λέξεις πάθους, ↔ ιερός, οίστρος (= αλογόμυγα), οίμα (το, ορμή, έφοδος). Με την ευκαιρία, το κύριο όνομα Jerom προήλθε από το Ιερώνυμος. Η οίμη (ωδή, αφήγηση) και το προοίμιο θεωρείται πλέον ότι είναι από άλλη ρίζα, του είμι (πηγαίνω), στα λατινικά eo.
 • iracund (= θυμωμένος),
  όπως το irascible.
 • irate (= εξοργισμένος),
  όπως το irascible.
 • ire (= θυμός),
  όπως το irascible.
 • iridium (= ιρίδιο),
  της ρίζας wei- (= στρέφω), ↔ Ίρις, ις, ιτέα, wire, vise.
 • irk (= εκνευρίζω),
  της ρίζας werg- (= κάνω), βλ. work.
 • irony (= ειρωνία),
  αρχική έννοια «προσποιητή άγνοια», από είρω / έρω (λέγω), ↔ ειρήνη, Irene.
 • irradiate (= ακτινοβολώ),
  από in + radius (= ακτίνα), ↔ ραβδίον.
 • irrational (= παράλογος, άρρητος (αριθμός)),
  από το λατινικό και αγγλικό ratio (= αιτία, λογική κλπ.) της ρίζας re- (= μετρώ), που είναι παραλλαγή της ar-, ↔ reason, rite, αριθμός. Το μόριο re- της επανάληψης δεν έχει σχέση καθώς προήλθε από τη ρίζα wert- (= γυρίζω).
 • irrefutable (= αδιάψευστος, ανέκκλητος),
  όπως το refute.
 • irreption (= λαθραία είσοδος),
  από repo / έρπω.
 • irrevocable (= ανέκκλητος),
  βλ. revoke.
 • irritate (= ερεθίζω),
  από δύο αρχαίες αγγλικές λέξεις, ομόρριζες του run, της ρίζας rei- (= ρέω), εναλλακτικά από το ορίνω (ερεθίζω).
 • irruption (= ενδόρρηξη, έκρηξη προς τα μέσα),
  όπως το eruption.
 • isinglass (= καθαρή ζελατίνα),
  από την ολλανδική σύνθετη λέξη huysenblas, το πρώτο συνθετικό της οποίας είναι ο οξύρρυγχος και το δεύτερο προέρχεται από το bladder. Η νηκτική κύστη του ψαριού ήταν η πρώτη ύλη της ζελατίνας.
 • isle (= νήσος),
  όπως το insular. Σημειώνεται ότι η νήσος απαντά στον επιστημονικό όρο nesosilicate που αναφέρεται σε μεμονωμένα τετράεδρα (SiO4) πυριτικών ορυκτών. Το νησί, island, είναι διαφορετικής ετυμολογίας, από δύο γερμανικές λέξεις.
 • isocracy (= ισοκρατία). Στις πολυάριθμες σύνθετες λέξεις αυτού του τύπου, πολλές από τις οποίες δεν έχουν αντίστοιχη ελληνική, το δεύτερο συστατικό, -cracy / -κρατία προήλθε από το κραίνω (εκτελώ, διοικώ).
 • isolate (= απομονώνω),
  από το λατινικό insulo, βλ. insular.
 • issue (= διανέμω, θέμα),
  από ex + τη ρίζα ei- του eo / ire (= πηγαίνω), με ανάλογα τα είμι, ίημι.
 • it (= αυτό),
  της ρίζας ko- (= εκείνος), όπως το harass.
 • iterate (= επαναλαμβάνω),
  όπως το itinerary.
 • itinerary (= δρομολόγιο),
  από το iter, στα αγγλικά = δίοδος, στα λατινικά = ταξίδι, από το ire (= πηγαίνω), ↔ είμι (πηγαίνω), ιταμός.
No Comments