Ο

 • Οαρίζω = συνομιλώ, ερωτοτροπώ ↔ adore
 • όγκος = αιχμή ↔ anoint
 • όγμος = αυλακιά ↔ agminated
 • οδόω = οδηγώ ↔ education
 • οδύσσομαι = μισώ ↔ odious
 • οίγω / οίγνυμι = ανοίγω ↔ vicar
 • οιδάω = φουσκώνω ↔ abundant (πιθανώς)
 • οίδος = οίδημα ↔ oat
 • οίμα = ορμή, έφοδος ↔ estrus
 • οίμαι / οίομαι = υποθέτω ↔ abominable
 • οίμη = τραγούδι, μύθος ↔ proem
 • οίμος = δίοδος ↔ voyage
 • όις = πρόβατο ↔ ewe
 • οίσω = μέλλων του φέρω ↔ abuse
 • όκος = οφθαλμός ↔ oculist
 • όκρις = τραχύς, οξύς ↔ mediocre
 • όλβος = ευτυχία ↔ safe
 • ολκάς = πλοίο ↔ hulk
 • όλκος = αυλακιά ↔ sulcate
 • όμβρος = βροχή ↔ imbrication
 • όλεμος = ακούραστος ↔ lame
 • ομείχω = ουρώ ↔ mist
 • ομνύω = ορκίζομαι ↔ enmity
 • όμπνη = πλούτος, σιτηρά ↔ opera
 • ομφή = φωνή θεών ↔ song
 • ονέω = συσσωρεύω ↔ exonerate
 • όνομαι = ψέγω, διαπληκτίζομαι ↔ onerous
 • ονόνυμι = ευεργετώ ↔ honor
 • οργάω = διογκώνομαι, επιθυμώ ↔ interrogation (πιθανώς)
 • ορέγω = απλώνω, προσφέρω ↔ rector
 • ορίνω = ερεθίζω ↔ irritate
 • όρκη / όρχη = λάγηνος ↔ urn
 • όρνυμι = σηκώνομαι ↔ orient
 • όρομαι = φρουρώ ↔ orient
 • ορούω = ορμώ, σπεύδω ↔ rude
 • όρρος = γλουτός, πυγή ↔ arse
 • ορρωδέω = τρέμω ↔ horror
 • ορχούμαι = χορεύω ↔ orchestra
 • οτρηρός = εργατικός ↔ turbid
 • ούδας = έδαφος ↔ method
 • ούθαρ = μαστός ζώου ↔ exuberant
 • ούλος = κατσαρός ↔ salvage
 • ούλω = υγιαίνω ↔ whole
 • ούρος = φρουρός ↔ warden
 • ουτέω = τραυματίζω ↔ wound
 • οχέω και οχέομαι = μεταφέρω, γεννιέμαι ↔ reveal
 • όχος = άμαξα ↔ voyage
 • οψ = φωνή, οφθαλμός ↔ eye
No Comments