Υ

  • Ύβος = καμπούρα ↔ hub
  • ύγω = υγραίνω ↔ suck
  • υδέω / ύδω = άδω ↔ hymn
  • ύδος = υγρασία ↔ exude
  • ύπαρ = οπτασία ↔ sopor
  • ύραξ = αρουραίος ↔ swarm
  • ύρχη = πήλινο δοχείο ↔ urn
  • υσμίνη = αγώνας, μάχη ↔ jussive
  • ύω = βρέχω ↔ soup
No Comments